Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 818

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 118. sjednici održanoj 15. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 818, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. prosinca 2019. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 2.

U članku 2. izmijenjenom članku 3. stavku 1. riječ: „onom“ brišu se.

U stavku 2. riječ: „rabe“ zamjenjuju se riječju: „upotrebljavaju“.

Obrazloženje

Nomotehnički i jezično dorađuje se izričaj.


II.    Na članak 11.

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim članka 8. stavka 2. točaka 2., 3., 8. i 9. koji je izmijenjen člankom 7. ovoga Zakona i članka 14. stavka 1. točaka 1. do 5. koji je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 19. travnja 2020. godine te članka 8. stavka 2. točaka 4. do 7. koji je izmijenjen člankom 7. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 19. travnja 2021. godine.“

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
    
    Marija Jelkovac