Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, P.Z.E. br. 61

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 9. sjednici održanoj 19. studenoga 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, P.Z.E. br. 61, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. studenoga 2020. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički i gramatički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    kroz cijeli tekst propisa potrebno je doraditi strukturu propisa na način da se sadržajno dio osmi prebaci na početak zakona, a dio deveti u prijelazne i završne odredbe. Nadalje, potrebno je ujednačiti pisanje rokova (mjesec dana / 30 dana)

-    članak 7. – u stavku 2. riječ „osobito“ je suvišna (isto u člancima 25., 26., 29., 45., 71., 109., 129., 210., 213., 214., 226., 240., 274., 284., 285. i 289.)

-    članak 11. – u stavku 3. riječ „primjerice“ je suvišna i neprimjerena normativnom izričaju propisa (isto u člancima 41., 159., 168., 182., 202., 221., 222., 226. i 236.)

-    članak 14. – kada se u zagradi određuje skraćenica određenog pojma koji se tako kasnije koristi potrebno je naznačiti u zagradi „u daljnjem tekstu:“ (isto u člancima 18., 19., 46., 58., 59., 65., 230. i 232.)

-    članak 18. – potrebno je posebno u članku definirati pojam „djela siročadi“

-    članak 27. – odredba stavka 5. sadržajno pripada odredbi članka 28. 

-    članak 41. – potrebno je preispitati odredbu stavka 1. jer se u člancima 26., 29. i 40. ne govori o odobrenju

-    članak 42. – u stavku 2. i 5. potrebno je naznačiti kako se radi o „Odredbi stavka 1.“ (isto u člancima 55., 103., 104., 106., 187., 209., 215., 226. i 303.)

-    članak 43. – u stavku 4. i 9. kod primjene tuđice potrebno je naznačiti njen prijevod na hrvatskom jeziku (uporaba stranih izraza može se koristiti jedino ako u hrvatskom jeziku za takve izraze nema hrvatske riječi koja bi odgovarala smislu, značenju i sadržaju strane riječi)

-    članak 44. – u stavku 2. točki a) nejasno je o „tipu“ čega se radi. U stavku 3. suvišno je stavljati podstavke. Nadalje, odredbu stavka 5. potrebno je razdvojiti u dva stavka i propisati kao iznimku od odredbe stavaka 3. i 4.

-    članak 74. u stavku 2. potrebno je naznačiti kako se radi o „pravu prvenstva iz stavka 1.“ (ujednačiti izričaj sa stavkom 3.)

-    članak 88. – u stavku 2. riječi. „Bez obzira na“ potrebno je zamijeniti riječima: „Iznimno od“ (isto u članku 295.)

-    članak 89. – u stavku 1. potrebno je preispitati na pozivanje na članak 34. U stavku 4. riječi: „U svakom slučaju“ neprimjerene su normativnom izričaju propisa (isto u člancima 142. i 295.)

-    članak 93. – u stavku 2. radi se o pravilima propisanim u članku 60. (ne kriterijima)

-    članak 97. – u stavku 1. potrebno je skratiti nabrajanje uzastopnih stavaka („…stavcima 2. do 6.“, kao u članku 99.)

-    članak 123. – u stavku 3 riječi. „stavaka 1. i 2.“ su suvišne, jer kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka (isto u člancima 171., 186., 191. i 222.)

-    članak 151. – u stavku 1. potrebno je preispitati pozivanje na članak 35. stavak 1.

-    članak 161. – u stavku 3. radi se o „pravima iz stavka 1.“ (izričaj ujednačiti sa odredbom stavka 2.)

-    članak 192. – u stavku 3. radi se samo o „zbirci iz stava 1.“

-    članak 213. – u stavku 2. točki 1. podtočki b) i c) te točki 2. podtočki b) doraditi izričaj (potrebno je izostaviti riječi: „sve nabrojeno“)

-    članak 226. – u stavku 3. riječ „barem“ je suvišna (isto u člancima 227., 244., 245., 246. i 247.)

-    članak 243. – u stavku 1. riječ „najmanje“ je suvišna (isto u člancima 247., 249. i u Dodatku I. članak 5.)

-    članak 284. – u stavku 8. potrebno je doraditi izričaj, riječi: „su bez utjecaja“ treba zamijeniti riječima. „ne utječu“ (isto u članku 289.)

-    članak 290 do 294. – potrebno je doraditi prekršajne odredbe na način da se prvo propiše prekršajna odgovornost pravne osobe, zatim odgovorne osobe u pravnoj osobi, fizičke osobe obrtnika, a zatim fizičke osobe

-    članak 295. – potrebno je doraditi odredbe stavka 3. i 4. (riječi „Bez obzira na“, „u svakom slučaju“ i „Ne šteteći odredbama“ nisu primjerene normativnom izričaju propisa)

-    članak 301. – u stavku 2. potrebno je navesti kako se radi o osobama iz stavka 1. ovoga članka.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac