Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o tržištu električne energije, P.Z.E. br. 146

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 33. sjednici održanoj 16. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o tržištu električne energije, P.Z.E. br. 146, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. lipnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno i nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    kroz cijeli tekst propisa potrebno je ujednačiti pisanje rokova (2 godine/24 mjeseca, 30 dana/mjesec dana, 90 dana/3 mjeseca…). Nadalje, članci ne moraju imati naziv, ali ako se nazivi dodaju onda je potrebno dodati naziv svim člancima. Također, brojevi se u propisima pišu brojevima zaključno s brojem deset, a od deset na više pišu se znamenkama

-    riječi „najmanje“ (članci 13., 20., 56. i 70.), „posebno“ (članci 50., 72., 74., 93., 96., 99. i 104.), „osobito“ (članci 56., 59., 61., 70., 71., 86., 93. i 110.) i „minimalni/o“ (članci 14., 78., 98. i 99.) kod propisivanja ili nabrajanja pojedinih uvjeta ili mjera nisu primjerene normativnom izričaju propisa

-    izričaj „ne dovodi/dovodeći u pitanje“ (članci 68., 72., 80., 87., 88. i 100.) pojedine odredbe propisa nije primjeren našem pravnom sustavu (ako se pojedine odredbe dovode u pitanje onda se propisuju iznimke)

-    članak 1. – u stavku 1. zakonom se propisuju (ne „uspostavljaju“) zajednička pravila. U stavku 2. riječi: „koristeći se prednostima integriranog tržišta“ i u stavku 3. riječ: „ključna“ su suvišne
-    članak 3. – stavcima 1. i 2. potrebno je sadržajno zamijeniti mjesta. U stavku 2. kod svih definicija pojmova riječ. „znači“ je suvišna. U točki 7. nejasno je kakva je to „središnja ugovorna strana“. U točki 13. potrebno je preispitati značenje riječi „proizvodnja“ („postrojenje“). U točki 20. radi se o kružnoj definiciji (kao i u točkama 85., 87. i 88.). U točki 21. prvi put se spominje Ministarstvo te je tu potrebno skratiti naziv ministarstva. U točki 97. nije jasna skraćenica „ODS“.

-    članak 4. – potrebno je doraditi izričaj cijelog članka jer suvišno je kratiti jedan pojam većom skraćenicom koja će se upotrebljavati dalje u tekstu, a kada se koristi određena skraćenica onda se suvišno pozivati na stavak

-    članak 5. – doraditi izričaj stavka 1. („Sigurna opskrba električnom energijom …predstavlja: 1. sigurnu opskrbu električnom energijom…). U stavku 5. potrebno je naznačiti kako se radi o „prethodnom mišljenju“ Agencije

-    članak 6. – u stavku 3. nejasno je što su ostali dijelovi „trgovačkih društava“

-    članak 8. – u stavku 1. nejasno je kakvo je to „neopravdano otežavanje“

-    članak 12. – u stavku 1. potrebno je općenito propisati naziv uredbe („uredbom kojom se uređuje izdavanje energetskih…“) ili navesti puni naziv sa brojevima „Narodnih novina“ u kojem je objavljena. U stavku 8. radi se o propisima (ne „dokumentima“) iz stavka 1. Nadalje, stavak 11. sadržajno treba staviti iza stavka 17.

-    članak 13. – u stavku 1. podstavku 1. nejasan je pojam „scenarije proračuna“

-    članak 14. – u stavku 8. suvišne su riječi „pred nadležnim upravnim sudom“, izričaj je potrebno ujednačiti s ostalim tekstom (isto u člancima 17., 97. i 99.). U stavku 9. potrebno je doraditi izričaj (kružni izričaj). U stavku 10. točki 4. nije jasno o kojim se dokazima za ispunjavanje uvjeta radi

-    članak 15. – u stavku 3. potrebno je odrediti kako se radi o „prethodnoj“ suglasnosti

-    članak 16. – u stavku 4. radi se o članku 17. stavku 7. (ne stavku 6.)

-    članak 17. – u stavku 1. radi se o odobrenju iz članka 16. stavka 1. U stavku 3. dovoljno se pozvati na odredbu članka da Ministarstvo može u skladu sa člankom 16. stavkom 6. ovoga Zakona po službenoj dužnosti…U stavcima 4. i 5. umjesto pojma „tvrtka“ koristiti pojam „pravna osoba“. U stavku 13. radi se o stavku 31. ovoga članka

-    članak 18. – u stavku 6. doraditi izričaj („Odredbe članak 12., 14. i 16. neće se primjenjivati….Odluku donosi Agencija…) i nije jasno koji su to „subjekti od općeg gospodarskog interesa“

-    članak 20. – u stavku 18. potrebno je naznačiti tko pruža informacije prije sklapanja ugovora

-    članak 21. – u stavku 6. riječ: „također“ je suvišna

-    članak 22. – u stavku 1. potrebno je naznačiti kako se rok računa od „dana primitka Zahtjeva“

-    članak 24. -  u stavku 2. riječ: „barem“ je suvišna. U stavku 4. potrebno je doraditi izričaj („bilo koji subjekt…uključujući“)

-    članak 25. – potrebno je doraditi izričaj u cijelom članku jer radi se o „aktivnom kupcu iz stavka 1.“ i „skupini krajnjih kupaca koji aktivno nastupaju iz stavka 1.“. U stavku 5. radi se o stavku 3. (ne stavku 4.)

-    članak 26. – potrebno je doraditi izričaj stavka 1.  (vlasnici udjela). U stavku 2. uvodi se pojam „poduzeća“ (prije naveden pojam „tvrtke“). U stavku 6. potrebno je propisati „u skladu sa odredbom članka 22.“ (ne „pri čemu se primjenjuje“). U stavku 14. primjenjuju se propisi (ne „zakonodavni okvir“). U stavku 16. nije jasno o kojim se aktivnostima iz članka 16. radi.

-    članak 28. – potrebno je propisati kao odredbu u članku 27.

-    članak 30. – u stavku 2. potrebno je navesti „u smislu odredbe stavka 1. točke 5, (isto u članku 96.)

-    članak 33. – u stavku 5. potrebno je navesti kako se radi o ugradnji „naprednog brojila iz stavka 1.“

-    članak 36. – u stavku 2. nejasno je o kojim se zahtjevima radi

-    članak 37. – tko postavlja „portal za potrošače“ (sadržajno doraditi)

-    članak 38. – u stavku 2. potrebno se pozvati na „univerzalne usluge iz članka 40.“

-    članak 39. – potrebno je doraditi izričaj cijelog članka („jednostavni…izvansudski mehanizmi“)

-    članak 43. – u stavku 2. nejasan je pojam „koncept ugroženih kupaca“. U stavku 6. radi se o članku 18. stavku 5. (ne stavak 4.)

-    članak 54. – potrebno je doraditi izričaj stavka 2.

-    članak 64. – u stavku 1. točki 4. radi se o razlozima („ne „uvjeti“) iz članka 44. 

-    članak 68. – u stavku 6. nejasni su „proizvodi i usluge iz stavka 5.“ i radi se o članku 73. stavku 1. (ne stavku 3.). U stavku 8. nejasno je o kojim se zadacima iz stavka 6. radi 

-    članak 76. – u stavku 2. potrebno je preispitati pojam „akata iz članka 13. i 112.“

-    članak 77. – stavak 3. potrebno je sadržajno staviti u članak 78.

-    članak 83. – u stavku 4. točki 3. potrebno je preispitati pozivanje na članak

-    članak 86. – doraditi i sistematizirati izričaj (nejasno o kojim se „prekozonskim kapacitetima“ i „susjednim sustavima“ radi)

-    članak 89. – u stavku 9. radi se o kvaliteti opskrbe električne energije

-    članak 92. – stavak 3. sadržajno pripada prijelaznim i završnim odredbama (isto u članku 96. stavci 9. i 10.)

-    članak 101. – u stavku 5. druga rečenica je suvišna. U stavku 10 radi se o „Odredbama stavka 4. podstavka 2., te stavaka 6. do 9. ovoga članka“

-    članak 102. – u stavcima 3. i 4. radi se o odredbama članaka (kao u članku 198. stavku 5.)

-    članak 104. – u stavku 1. potrebno je ispraviti pisanje datuma. U stavku 6. potrebno je doraditi izričaj („razborito pretpostavlja“, „redispečiranje“,…)

-    članak 105. – potrebno je doraditi izričaj stavka 5. s obzirom da je ovaj članak u poglavlju IX. U stavku 6. točki 2. potrebno je brisati riječi: „točkom 1“ jer te točke nema. U stavku 11. radi se o iznimci od odredbe stavka 9. (ne stavka 10.)

-    članak 107. – u stavku 3. zamijeniti izraz „vodi računa“. U stavku 7. riječi „U svakom slučaju“ su suvišne.

-    članak 112. – u stavku 2. točki 4. radi se o članku 79. stavku 4. (ne stavku 3.)

-    članak 124. – u stavku 3. riječi: „stavaka 1. i 2.“ su suvišne

-    članak 125. – odredba stavka 1. je suvišna jer utvrđuje ono što će se u sljedećim stavcima propisivati

-    članci 126. do 129. – u prekršajnim odredbama prvo se sistematiziraju odredbe o prekršajnoj odgovornosti pravnih osoba zatim odredbe o odgovornosti odgovornih osoba u pravnoj osobi te odredbe o odgovornosti fizičkih osoba. Nadalje, kada se propisuju određeni prekršaji trebaju pratiti odredbe zakona (popisati ih po redu) i potrebno je preispitati pozivanje na određene odredbe članaka

-    članak 130. – u stavku 1. radi se o članku 18. stavku 5. (ne stavku 4.)

-    članak 133. – kroz cijeli članak potrebno je preispitati pozivanje na određene odredbe članaka (isto u članku 137. stavku 1. i 2.)

-    članak 134. – u stavku 2. nepotrebno se ponavlja sadržaj odredbe članka 67.

-     članak 139. – potrebno je dopuniti brojeve „Narodnih novina“.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac