Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka osim III. I VII. Protokola o teškim metalima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 247

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 22. sjednici održanoj 17. siječnja 2018. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka osim III. I VII. Protokola o teškim metalima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. prosinca 2017. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine glavni međunarodni pravni okvir za suradnju i mjere u svrhu ograničavanja, postupnog smanjivanja i sprečavanja onečišćenja zraka i njegovih štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš, s posebnim naglaskom na dalekosežno prekogranično onečišćenje zraka. Republika Hrvatska stranka je sedam od osam sklopljenih Protokola uz navedenu Konvenciju, a kojima je cilj smanjenje i nadzor emisija u zrak olova (Pb), kadmija (Cd) i žive (Hg) kao štetnih teških metala koji su podložni dalekosežnom atmosferskom prijenosu. Predloženim Zakonom potvrđuju se usvojene Izmjene i dopune Protokola o teškim metalima iz 1998. godine kojima se utvrđuju posebno strože granične vrijednosti emisija za čestice iz određenih velikih stacionarnih izvora, kao i fleksibilna prijelazna rješenja strankama koje budu pristupile Protokolu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2019. godine. Mjerodavno nacionalno zakonodavstvo koje je na snazi već je usklađeno s Izmjenama i dopunama Protokola.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (11 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OSIM III. I VII. PROTOKOLA O TEŠKIM METALIMA IZ 1998. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Mihaela Zmajlovića, predsjednika Odbora. 


PREDSJEDNIK ODBORA

Mihael Zmajlović