28., tematska, sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Ivana Mažuranića

Tema: "Utjecaj izmjena poreznih zakona na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave".

Uvodno izlaganje održat će predstavnici Ministarstva financija. Cilj je  članove Odbora upoznati  s do sada provedenim poreznim reformama i nacrtom predložene nove porezne reforme (četvrti krug porezne reforme), odnosno njihovim utjecajem na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od posebnog interesa za Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu je, pored dosadašnjih poreznih reformi, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, budući da njegove izmjene imaju direktni utjecaj na prihode proračuna jedinica lokalne samouprave. 

Namjera  je tematskom raspravom omogućiti članovima Odbora i predstavnicima udruga, u čijem je fokusu djelovanja interes gradova, općina i županija, iznošenje primjedbi i prijedloga prije samog upućivanja navedenih izmjena poreznih zakona u saborsku proceduru, odnosno iznošenje mogućih prijedloga drugačijeg načina financiranja jedinica lokalne i područne samouprave.