Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 17. sjednici održanoj 15.listopada 2008.godine, Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2008.godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, aktom od 3. srpnja 2008. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Izvješću u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje istaknuo je, pored ostalog, da su ukupni prihodi Zavoda za 2007. godinu ostvareni u svoti od 26.347.215.991 kn (bez mirovina i mirovinskih primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) što čini 99,47% planiranih prihoda. Najznačajniji prihodi odnosili su se na: prihode od doprinosa 18.543.093.056 kn (70,38% ukupnih prihoda) i prihode iz proračuna za obveze države za mirovine ostvarene prema posebnim propisima i na ostale prihode iz proračuna u svoti od 7.788.515.383 kn (29,56% ukupnih prihoda). Ukupni su rashodi ostvareni u svoti od 26.349.387.534 kn ( bez mirovina i mirovinskih primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata). Najznačajniji rashodi odnose se na: rashode za mirovine i mirovinska primanja 25.695.748.991 kn (99,74% planiranih rashoda za 2007., a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda čine 97,52%); rashodi za zaposlene 336.304.849 kn (1,28% ukupnih rashoda) i financijski rashodi 159.830.443 kn (0,61% ukupnih rashoda). U 2007. godini broj korisnika mirovina porastao je na 1,12 milijuna, ali je istovremeno porastao i broj osiguranika na ukupno 1,58 milijuna osiguranika, tako da je omjer broja umirovljenika i osiguranika u 2007. iznosio 1:1,41 (u 2005. taj omjer je bio 1:1,39, a u 2006. 1: 1,40). Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2007. godine (umanjena za porez i prirez) iznosila je 1.996,92 kn, što je za 4,88% više nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 40,28%.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspolagao je i sa pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, od 28. kolovoza 2008. godine, u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.

U raspravi na Odboru zatraženi su dodatni podaci o godišnjim prihodima s osnove isplate dividendi trgovačkih društava u vlasništvu HZMO-a po godinama (posljednjih 5 godina), s prikiazom ukupnog poslovanja i realizacije naplate.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru slijedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. godinu.

2. Zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje da, do rasprave o predmetnom Izvješću na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora, dostavi podatke o godišnjim prihodima s osnove isplate dividendi trgovačkih društava u vlasništvu HZMO-a po godinama – u posljednjih pet godina, s prikazom ukupnog poslovanja i realizacije naplate.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik dr.sc.Goran Marić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

dr.sc.Goran Marić