Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Konačnom prijedlogu zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije,drugo čitanje P.Z.E. br. 131

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 19. sjednici, održanoj 28. studenoga 2017. godine, Konačni prijedlog zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. studenoga 2017. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su da će se donošenjem novog Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije uskladiti zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. U tom smislu, a sukladno širenju djelatnosti Agencije potrebno je redefinirati ustroj i tijela Agencije u cilju osiguranja prikladne organizacijske strukture i sastava upravnog vijeća Agencije. 

Također, s obzirom da je Agencija zadužena za provedbu ili potporu provedbi najvećih programa financiranih sredstvima Europske unije te provedbu strukturnih instrumenata Europske unije, strukturu Agencije potrebno je uskladiti sa zahtjevima nove generacije programa i strukturnih instrumenata Europske unije za razdoblje 2014.-2020.: programa Erasmus+ i programa Obzor 2020. 

U raspravi članovi Odbora većinom glasova podržali su donošenje navedenoga Prijedloga budući da će donošenje istog unaprijediti rad Agencije, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu projekata za obrazovanje, mlade i znanost te provođenje projekata financiranih iz sredstava Europske unije. Nastavno na raspravu odnosno na članak 12. stavak 2. Prijedloga izraženo je stajalište da bi se određivanje broja pomoćnika, kao i sam postupak imenovanja pomoćnika ravnatelja trebao urediti podzakonskim aktima, primjerice statutom Agencije.

Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova (8 ZA I 2 SUZDRŽANA) odlučio predložiti Hrvatskom saboru d o n o š e nj e  

ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Uz sljedeće amandmane


Amandman I.


U članku 5. stavku 1. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi: „i drugi programi i projekti koji se odnose na znanost, obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport“.


  Amandman II.


U članku 5. stavak 2.  mijenja se  podstavak  1. koji glasi: „surađuje s ustanovama, organizacijama i tijelima aktivnim u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i znanosti, tijelima državne uprave, javnim ustanovama te pravnim i fizičkim osobama, a sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te poštujući programska pravila koja su regulirana aktima Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojima se uređuju programi Europske unije.“


Obrazloženje amandmana I. i II.


Predloženim amandmanima I. i II. obuhvaćaju se svi dionici, programi i projekti  u sustavu znanosti i obrazovanja, osposobljavanja i mladih.


Amandman III.


U članku 8. u stavku 4. podstavak 1. mijenja se i glasi: „završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“.


Amandman IV.


U članku 10. u stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi: „završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“.


Amandman V.


U članku 12. u stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi: „završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij“.


Obrazloženje amandmana III. IV. i V.
Predloženim amandmanima nomotehnički se uređuje izričaj.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA
doc. dr. sc. Vesna Bedeković