Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prvo čitanje, P.Z. br. 395

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 19. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. srpnja 2018. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.
 
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim zakonom uređuje zabrana podzakupa poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i svakog drugog pravnog posla kojim se prostor u stvarnosti daje drugoj osobi na korištenje.
Zakonom će se urediti i pitanje prodaje poslovnih prostora. Određuje se da se poslovni prostor može prodati isključivo zakupniku, ne više i korisniku bez ugovora o zakupu, koji ima sklopljen ugovor o zakupu s Republikom Hrvatskom, koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Republici Hrvatskoj, te se propisuju  i kriteriji koji određuju koji se poslovni prostori neće prodavati.
 
 
Članovi Odbora u raspravi su se suglasili da je potrebna izmjena i dopuna  pravnog uređenja prodaje i zakupa poslovnih prostora. Međutim istaknulo su da su  izmjene i dopune Zakona o zakupu i prodaji poslovnih prostora trebale obuhvatiti i  jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave, a ne samo odredbe koje reguliraju poslovne prostore u vlasništvu države.

Članovi Odbora jednoglasno su donijeli zaključak kojim se traži od predlagatelja da do drugog  čitanja  Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora provedu konzultacije s Udrugom Gradova i Udrugom općina u Republici Hrvatskoj, vezano za potrebne dopune i izmjene navedenog Prijedloga zakona.  S navedenim zaključkom suglasili su se i predstavnici  predlagatelja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora.

  
Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  je većinom glasova ( 7 glasova „za“ i 1 glasa „suzdržan“ )  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru  da  donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputiti će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona

 


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Tulio Demetlika, predsjednik Odbora.
 


     
PREDSJEDNIK ODBORA
       
Tulio Demetlika