Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o subvencioniranju stambenih kredita, P.Z. br. 126

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 20. lipnja 2017., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o subvencioniranju stambenih kredita, P. Z. br. 126, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. lipnja 2017.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi slijedeće

AMANDMANE

I. Na članak 24.

U članku 24. stavku 2. riječi: „ Stavak 1.“ zamjenjuju se riječima: „Odredba stavka 1.“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

II. Na članak 34.

U članku 34. riječi: „ , a prestaje važiti s danom 30. rujna 2022. godine“.

Obrazloženje

Radi pravne sigurnosti a i mogućih eventualnih promjena koje mogu nastati u primjeni samoga Zakona predlaže se navedeni amandman. Naime, kada više ne postoji potreba za reguliranjem određene materije potrebno je donijeti zakon o prestanku važenja toga zakona.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac