Odbor za europske integracije

Izvješće Odbora za europske integracije o Konačnom prijedlogu zakona o javnoj nabavi P. Z. E. 694

Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora je na 56. sjednici održanoj 26. rujna 2007. raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o javnoj nabavi, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. rujna 2007. godine.

Odbor za europske integracije je, na temelju nadležnosti iz članka 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o ovom zakonskom prijedlogu kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor za europske integracije je utvrdio da je Konačni prijedlog zakona o javnoj nabavi usklađen s pravnom stečevinom Europske unije te da ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Na tekst Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi Odbor za europske integracije podnosi slijedeće amandmane:

Amandman 1.
na članak 2. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

U članku 2. točka 14. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi briše se rečenica „U slučaju različitih tumačenja područja primjene ovoga Zakona zbog mogućih razlika između Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) i nomenklature Statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti Europske unije (NACE - General Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities) koje su navedene u Dodatku I, ili između Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) i privremene verzije nomenklature Središnje klasifikacije proizvoda UN-a (CPC Prov. - Provisional Central Product Classification of the United Nations) koje su navedene u Dodatku II, nomenklatura NACE odnosno CPC ima prednost.“

Obrazloženje
S obzirom da je u odredbi članka 35. stavak 2. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi izrijekom određeno da uvjete primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV), smatramo da gore navedena odredba ne pripada u temeljne pojmove u smislu ovog Zakona nego podrazumijeva slučajeve i uvjete primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave te kao materijalna odredba pripada u predviđeni podzakonski akt - Uredbu o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV).

Amandman 2.
na članak 2. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

U članku 2. točka 15. alineja c) Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi briše se rečenica: „U svrhu primjene natjecateljskog dijaloga, predmet nabave smatra se osobito složenim ako naručitelji:
- nisu objektivno u mogućnosti definirati tehničke specifikacije sukladno članku 70. stavak 2. koje mogu udovoljiti njihovim potrebama ili ciljevima, i/ili
- nisu objektivno u mogućnosti točno navesti pravnu i/ili financijsku strukturu projekta.“

Obrazloženje
Odredba članka 2. točka 15. alineja c) Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi definira pojam natjecateljskog dijaloga. S obzirom da se u članku 20. stavak 2. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi ponavlja identična odredba koja sadržajno i odgovara uvjetima za odabir natjecateljskog dijaloga, a ne temeljnim pojmovima u smislu ovog Zakona, smatramo da je ista suvišna.

Amandman 3.
na članak 5. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

U članku 5. točka 3. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi iza riječi „ugovora“ dodaju se riječi „temeljem izuzeća iz ovog članka“.

Obrazloženje
Odredba članka 5. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi propisuje izuzeća od primjene Zakona.
Nadalje, odredba članka 31. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi propisuje da je objava o javnoj nabavi, između ostalog, i obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima izuzeća od primjene ovoga Zakona.
Smatramo da je potrebno dodati navedene riječi jer iz sadašnje odredbe stavka 3. članka 5. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi proizlazi da su naručitelji obvezni prije sklapanja svakog ugovora o javnoj nabavi objaviti obavijest o početku postupka javne nabave, a očigledno je da se radi o objavi koja se objavljuje samo u izuzetnim situacijama prije sklapanja ugovora.

Amandman 4.
na članak 34. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

U članku 34. stavak 1. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi brišu se riječi „i/ili u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama“.

Obrazloženje
Odredba članka 34. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi propisuje mogućnost javnog naručitelja na objavljivanje profila naručitelja na svojoj internetskoj adresi.
Nadalje, odredbe članka 31. i 32. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi taksativno navode koje je objave o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama.
Smatramo da profil javnog naručitelja (kupca) nije objava o javnoj nabavi koju je javni naručitelj obvezan objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama nego da je na njemu moguće objaviti određene podatke iz drugih objava o javnoj nabavi kao i druge informacije. Posljedično, potrebno je odgovarajuće izmijeniti i članak 117. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi.

Amandman 5.
na članak 36. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

U članku 36. stavak 1. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi iza riječi „obavijesti“ dodaju se riječi „u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama ili“.

Obrazloženje
Odredba članka 36. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi propisuje uvjete objavljivanja prethodne (informacijske) obavijesti.
Smatramo da je radi boljeg razumijevanja teksta potrebno izrijekom navesti da se navedena objava objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama sukladno općem pravilu iz članka 32. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi. Posljedično, potrebno je odgovarajuće izmijeniti i članak 118. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi.

Amandman 6.
na članak 88. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

U članku 88. stavak 1. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi brišu se riječi „odnosno od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B, te izuzeća od primjene ovoga Zakona osim u slučaju iz članka 5. stavak 1. točka 15. ovoga Zakona.“
Iza stavka 2. članka 88. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi dodaje se novi stavak 3. koji glasi: „Javni naručitelj ne smije nastaviti postupak prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 12 dana od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B, te izuzeća od primjene ovoga Zakona osim u slučaju iz članka 5. stavak 1. točka 15. ovoga Zakona.“

Obrazloženje
Odredba članka 88. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi propisuje rok mirovanja nakon donošenja odluke o odabiru.
S obzirom da naručitelj u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B, te izuzeća od primjene ovoga Zakona obvezno objavljuje obavijest o početku postupka javne nabave nakon koje, provedbom odgovarajućeg postupka, tek slijedi donošenje odluke o odabiru, smatramo da se rok mirovanja u navedenim slučajevima mora odgovarajuće primijeniti i na početku postupka kao i nakon odabira najpovoljnije ponude.

Amandman 7.
na članak 103. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

U članku 103. stavak 4. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi i dalje u tekstu, riječi „neobvezujuće izjave o izvršenju nabave“ zamjenjuju se riječima „indikativne ponude“.

Obrazloženje
Odredba članka 103. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi propisuje uspostavljanje i odvijanje dinamičkog sustava nabave.
U točki 6. članka 2. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi dana je definicija dinamičkog sustava nabave koja glasi:
„Dinamički sustav nabave je potpuno elektronički način provedbe postupka javne nabave. Upotrebljava se za uobičajene predmete nabave koji posve ispunjavaju zahtjeve naručitelja u obliku u kojem su dostupni na tržištu, a ograničena je trajanja i otvoren tijekom čitava razdoblja svoje valjanosti svakome gospodarskom subjektu koji zadovolji uvjete i koji je dostavio indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom.“
Smatramo da je potrebno uskladiti pojam „indikativne ponude“ koji se koristi u definiciji sa odredbom članka 103. stavak 4. i dalje u tekstu u kojoj se uvodi sasvim novi pojam „neobvezujuće izjave o izvršenju nabave“, a očigledno je da se radi se o pojmovima s istim značenjem.

Amandman 8.
na članak 112. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi

Članak 112. stavak 2. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi mijenja se i glasi:
„Ako se na dio predmeta nabave planiranog za obavljanje jedne od djelatnosti primjenjuju odredbe ovoga dijela Zakona, a na drugi se dio predmeta nabave ne primjenjuju odredbe niti ovoga dijela niti 2. Dijela ovoga Zakona, te ako nije moguće objektivno utvrditi za koju je djelatnost namijenjen pretežni dio predmeta nabave, onda se postupak javne nabave provodi sukladno odredbama ovoga dijela Zakona.“

Obrazloženje

U navedenoj odredbi kao i u sličnim odredbama dalje u tekstu, neprihvatljivi su izričaji kao što je primjerice „djelatnost koja podliježe odredbama ovog Dijela Zakona“ stoga je potrebna izmjena kako je navedeno.

Amandman 9.
na Dodatak V Konačnog prijedloga Zakona o javnoj nabavi - Sadržaj objava - podaci koji moraju biti uključeni u objavi


Iza Dodatka V H Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi dodaje se novi dodatak koji glasi:
„DODATAK V I

OBJAVA O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA KVALIFIKACIJE

1. Naziv, adresa, broj telefona, faksa, adresa elektroničke pošte sektorskog naručitelja

2. ako je potrebno, navesti je li postupak javne nabave rezerviran za natjecatelje ili ponuditelje sukladno zaštićenom programu zapošljavanja, ili samo za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju više od 50% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih;

3. Svrha sustava kvalifikacije (opis robe, usluga ili radova, ili njihovih kategorija, koji će se nabavljati putem tog sustava – referentni broj(evi) iz nomenklature).

4. Uvjeti koje trebaju ispuniti gospodarski subjekti s obzirom na njihovu kvalifikaciju u skladu sa sustavom i načini prema kojima će se svaki od tih uvjeta provjeravati. U slučajevima kada je opis tih uvjeta i načina provjere opsežan i temelji se na dokumentima koji su dostupni zainteresiranim gospodarskim subjektima, bit će dovoljan sažetak glavnih uvjeta i načina te uputa na te dokumente.

5. Razdoblje valjanosti sustava kvalifikacije i postupci za njegovu produžavanje

6. Činjenica da obavijest služi kao poziv na nadmetanje.

7. Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije i dokumentacija o sustavu kvalifikacije (ako je drukčija od adrese navedene pod točkom 1.).

8. Naziv i adresa tijela nadležnog za kontrolu postupaka javne nabave; točni podaci o rokovima za podnošenje žalbi ili, ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

9. Ako su poznati, kriteriji će se koristiti za dodjelu ugovora: "najniža cijena" ili "ekonomski najpovoljnija ponuda". Navode se kriteriji koji znače ekonomski najpovoljniju ponudu, kao i njihov odnos ili, ako je prikladno, redoslijed važnosti tih kriterija navode se ako se oni ne pojavljuju u dokumentaciji za nadmetanje, ili se neće navesti u pozivu na dostavu ponuda ili u pozivu na pregovaranje.

10. svi drugi relevantni podaci.“

Obrazloženje
S obzirom da je u članku 117. stavak 3. određeno da je sadržaj objava propisan u Dodacima V i VI ovog Zakona, a uspostavljanje kvalifikacijskog sustava predstavlja objavu u smislu ovog Zakona, smatramo da je u Dodatku V potrebno propisati podatke koje ta objava mora sadržavati sukladno odredbama Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. kojom se usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektorima vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga, prilog XIV.

Za izvjestitelja na sjednici, Odbor je odredio potpredsjednika Odbora.

      POTPREDSJEDNIK
      ODBORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
      
      Vladimir Kurečić