Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 818

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 86. sjednici, održanoj 15. siječnja 2020. godine,  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 818, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. prosinca 2019. godine. 
Odbor je raspravu proveo na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

    Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te je u prilogu i Izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije. Važećim Zakonom o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa („Narodne novine“, br. 50/16) omogućena je provedba tri uredbe Europske unije na način da su određena nadzorna tijela, izvansudski pritužbeni postupci i postupak mirenja te prekršaji za postupanje protivno odredbama:  
- Uredbe (EZ) br. 924/2009 o prekograničnim plaćanjima u Zajednici 
- Uredbe (EU) br. 260/2012 o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima  i
- Uredbe (EU) 2015/751 o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica.
    Donošenje ovoga Zakona predlaže se radi provedbe Uredbe (EU) 2019/518 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta. Uredbom (EU) 2019/518 se naknade za prekogranična plaćanja u eurima izjednačavaju s naknadama za odgovarajuća nacionalna plaćanja u valuti države članice, kako bi se uklonila nejednakost koja postoji prilikom prekograničnih plaćanja u eurima između korisnika platnih usluga u državama članicama europodručja i onih u državama članicama izvan europodručja. Također, propisuju se dodatne obveze u pogledu transparentnosti naknada za preračunavanje valuta. Konkretno, izravnom primjenom te Uredbe, od 15. prosinca 2019. godine, u bankama u Republici Hrvatskoj očekuje se smanjivanje naknada za prekogranična plaćanja u eurima kao posljedica njihovog izjednačavanja s odgovarajućim naknadama za nacionalna plaćanja u kunama.
    Najvažnije promjene u odnosu na važeći Zakon su:
- utvrđuju se nadležna tijela za provođenje nadzora nad primjenom Uredbe (EZ) br. 924/2009 kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/518, to su: Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Državni inspektorat. Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provodi nadzor obveznika primjene Uredbe koji nisu pružatelji platnih usluga, a pružaju uslugu preračunavanja valuta na prodajnom mjestu ili na bankomatu. 
- na prigovor korisnika, prema važećem Zakonu, pružatelj platnih usluga dužan mu je dostaviti odgovor u roku od 10 dana, a sada se taj rok može iznimno produžiti zbog razloga koji su izvan kontrole pružatelja platnih usluga, do maksimalno 35 dana i uz obvezu dostave privremenog odgovora s navedenim razlozima kašnjenja. U konačnom odgovoru na prigovor, pružatelj platnih usluga dužan je korisnika uputiti na mogućnost podnošenja pritužbe nadležnom tijelu, a ako je korisnik potrošač, i na tijela nadležna za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.
Korisnik platnih usluga koji je potrošač ima pravo u sporu s pružateljem platnih usluga pokrenuti postupak pred bilo kojim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koje je pružatelj platnih usluga naveo na svojim internetskim stranicama ili u poslovnicama, a pružatelj platnih usluga dužan je sudjelovati u tom postupku.
Propisuju se prekršaji pružatelja platnih usluga za postupanje protivno Uredbi (EU) 2019/518.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje o cijeni usluga za platne transakcije na temelju kartica za prekogranična plaćanja u Europskoj uniji u odnosu na sadašnje cijene. Odgovoreno je da se naknade za prekogranična plaćanja u Europskoj uniji značajno smanjuju.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.