Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, P.Z. br. 109

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na  13. sjednici održanoj 24. ožujka 2021. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. ožujka 2021. godine. 

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je podsjetila na razloge zbog kojih se predlaže donošenje ovog Zakona.
S obzirom da članovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: DKOM), nisu državni dužnosnici niti pravosudni dužnosnici, a nedostatnost reguliranja njihovog statusa je prepoznata i u Akcijskom planu za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine kao koruptivni rizik, potrebno je kao instrument antikoruptivnog učinka regulirati njihova prava i obveze uvažavajući specifičnost pravnog položaja DKOM-a i činjenicu da su članovi obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa te se smatraju dužnosnicima u smislu tog Zakona, iako kao isti nisu navedeni, niti se na njih primjenjuju pravila Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. 
Stoga se ovim izmjenama i dopunama odredbi  Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave postiže usklađenje materijalnih i drugih prava i obveza njezinih članova. 
     Također, unose se odredbe kojima se osigurava kontinuitet rada tijela, precizno se utvrđuje početak i završetak mandata, dodaju se odredbe vezane za prestanak mandata po sili zakona koje do sada nisu bile obuhvaćene te se predlaže javni poziv kao način odabira kandidata koje će Vlada Republike Hrvatske predložiti Hrvatskome Saboru.

U odnosu na prvo čitanje, predlagatelj je unio određene nomotehničke dorade izričaja pojedinih odredbi.
Također, u ovom Konačnom prijedlogu zakona, u čl. 3. brisan je dodani čl. 7.f  kao suvišan.
Predlagatelj je prihvatio prijedlog iz rasprave da imenovanje vršitelja dužnosti člana iz čl. 6. st. 2. ovoga Konačnoga prijedloga zakona Vlada Republike Hrvatske predloži Hrvatskome saboru.
Također, u čl. 6. dodan je st. 3. kojim se određuje da se ne objavljuje javni poziv za odabir kandidata vršitelja dužnosti člana.

U raspravi je u bitnome istaknuto da je u narednom periodu potrebno razmotriti drugačiji način rješavanja sukoba interesa (npr. potpisivanje klauzula tajnosti i sl.) nakon prestanka obnašanja dužnosti dužnosnika i mogućnosti njihovog vraćanja na određene poslove, bilo u privatni bilo u javni sektor.
Gore navedeno povezano je s institutom 6+6 (naknade plaće), kojeg je potrebno skratiti ili eventualno potpuno ukinuti ukoliko se odredi drugačija mogućnost povratka na posao/zapošljavanja po isteku mandata dužnosnika.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, sa 7 (sedam) ”ZA” i 3 (tri) ”SUZDRŽANA” odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje  

Z A K O N A O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek