Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, prvo čitanje, P.Z. br. 52

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 6. sjednici, održanoj 21. siječnja 2021. godine, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 4. studenoga 2020. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

U raspravi Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/20-12/143, Urbroj: 50301-04/12-21-5) upućenim Hrvatskom saboru aktom od 14. siječnja 2021. godine.

Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja. 

Predstavnica predlagatelja je istaknula kako će primjenom Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-2854/2018. i U-I-2855/2018. od 1. siječnja 2021. nastati pravna praznina za građane koji su završili ili studiraju na preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, jer njihove kvalifikacije više neće biti raspoređene na pripadajuće razine Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te se ovim  zakonskim prijedlogom uređuje inkorporiranje stručnih studija u Hrvatski kvalifikacijski okvir. Također, izmjenom zakona omogućit će se provjera kvalitete stručnih studija i razine ishoda učenja koji se njima postižu. Nedonošenje predloženih izmjena dovelo bi do velikih posljedica, poput otežanog priznavanja kvalifikacija stečenih stručnim studijima u Europskoj uniji i na širem europskom prostoru visokog obrazovanja te bi ugrozilo zapošljivost osoba koje su ih stekle. Osim toga, dovodi se u pitanje i opstojnost visokih učilišta koje takve kvalifikacije dodjeljuju – 20% ukupnog broja visoko obrazovanih u RH, odnosno, nešto manje od 6% ukupnog broja stanovnika RH te 40 visokih učilišta koja izvode isključivo stručne studije.     

U raspravi je naglašeno kako se i zakonskim prijedlogom Vlade Republike Hrvatske i Kluba zastupnika SDP-a žele postići identična rješenja u dijelu koji se odnosi na razine kvalifikacija. Stoga je prijedlog Kluba zastupnika SDP-a, iz navedenih razloga odbijen, dok je prijedlog Vlade Republike Hrvatske prihvaćen. 
Nakon kraće rasprave, Odbor je većinom glasova (8 “za”, 2 “protiv” i 1 “suzdržan”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a
           
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.


                                                                                           PREDSJEDNICA ODBORA 


                                   izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković