Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 213

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 36. sjednici održanoj 9. veljače 2018. godine Konačni prijedlog zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji su predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  24. siječnja 2018. godine.

Odbor za poljoprivredu proveo je, u skladu sa člankom 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravu o navedenom aktu kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju istaknuo kako su Konačnim prijedlogom zakona prihvaćene primjedbe Odbora za zakonodavstvo i Odbora za poljoprivredu koje se odnose na nomotehničko i jezično usklađivanje odredbi zakona, jasnije definiranje sjedišta Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, zbog sprječavanja administrativno birokratskih represija na štetu OPG-a propisano je izricanje opomena za nepoštivanje odredbi zakona, a kazni tek kao krajnjeg alata. Brisana je odredba koja se odnosi na solidarno jamstvo članova OPG, te su radi bolje provedbe definirani financijski iznosi sredstava koji su izuzeti od ovrhe.

Isto tako temeljem primjedbi iznijetih u raspravi o Prijedlogu zakona izraz „tvrtka OPG“ u cijelom tekstu zakona zamijenjena je izrazom „naziv OPG“, dodana je odredba o mogućnosti ugovaranja zajedničke proizvodnje više obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, jasnije su uređene odredbe kojima se propisuje postupanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kao i postupci razmjene podataka Agencije i drugih tijela državne uprave. Zaključno je predstavnik predlagatelja istaknuo kako je primjetan trend rasta broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj.

Članovi Odbora pozitivnim su ocijenili usvajanje primjedbi iznijetih u raspravi o Prijedlogu zakona. U raspravi je vezano uz odredbu članka 45. ukazano na potrebu dostave rješenja Agencije nadležnim uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, potrebu definiranja broja uposlenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, razmatranje mogućnosti uvećanja iznosa predloženog člankom 16. stavkom (3) koji se odnosi na obvezu podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa predloženih 3.000 eura na 6.000 eura.

Uz predloženo udovoljavanje minimalno tehničkim i ostalim uvjetima zakonom je potrebno predvidjeti prijelazni rok za usklađenje istih kako bi se izbjeglo kažnjavanje vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te je zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa potrebno preispitati odredbe prijedloga koji se odnose na dokaze o korištenju proizvodnih resursa. U daljnjoj raspravi upozoreno je na nepovoljni položaj u kojem će se naći vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u odnosu na vlasnike obrta i trgovačkih društava koji se bave poljoprivredom, a vezano  uz predloženu obvezu dostavljanja evidencije o proizvodnji Agenciji.

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako će provedba Zakona pozitivno utjecati na buduće poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a pitanja koja nisu obuhvaćena prijedlogom akta regulirati će se podzakonskim aktima. Odredba o udovoljavanju minimalno tehničkim i ostalim uvjetima usklađena je sa nadležnim ministarstvom.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić