Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Informaciji o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 14. sjednici održanoj 14. travnja 2021. razmotrio je Informaciju o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 1. travnja 2021. godine.   

Odbor je  Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. 

Predstavnik Vlade RH uvodno je istaknuo da je Europska komisija predložila plan oporavka za Europu kojim bi se državama članicama pomoglo u otklanjanju gospodarskih i društvenih posljedica nastalih zbog pandemije COVID 19. Plan oporavka strukturiran je u područja intervencije, unutar kojih su definirane glavne reforme i mjere koje se trebaju provesti. Komponente plana oporavka su gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe i državna imovina, obrazovanje, znanost i istraživanje, tržište rada i socijalna zaštita, zdravstvo i inicijativa obnova grada. U okviru druge komponente radit će se na poboljšanju učinkovitosti javne uprave, pravosuđa i upravljanja državnom imovinom, na kvaliteti i dostupnosti javnih usluga građanima te učinkovitoj borbi protiv korupcije. Komponente i podkomponente plana oporavka u području javne uprave, pravosuđa i državne imovine su: jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata, daljnje unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave, digitalna transformacija društva i gospodarstva, unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, moderno pravosuđe spremno za buduće izazove, sprječavanje i suzbijanje korupcije, jačanje fiskalnog okvira, jačanje okvira za sprječavanje pranja novca i jačanje okvira za javnu nabavu. Opći ciljevi unaprjeđenja pravosuđa usmjereni su na učinkovitost pravosuđa, unaprjeđenje postupanja u sudskim postupcima i osnaženje elektroničke komunikacije na sudovima, kao i unaprjeđenje sustava sprječavanja i suzbijanja korupcije. Komponenta moderno pravosuđe spremno za buduće izazove sadrži  reforme i investicije usmjerene na povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana, unaprjeđenje sustava upravljanja sudskim predmetima (eSpis), unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, razvoj alata za objavu i pretraživanje sudskih odluka, projektiranje i provedbu projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitosti trgovačkih postupaka i upravnih sporova, provođenja mjera energetske učinkovitosti za obnovu zastarjelih objekata pravosudnih tijela, te stabilne infrastrukture IT informacijskog sustava pravosuđa. U vezi s time planira se elektronički sustav za provedbu državnih stručnih ispita, standardizacija sustava plaća državnih službenika, ostvarenje preduvjeta rada od kuće. U zakonodavnom smislu biti će predložene izmjene parničnog postupka, stečajnog i postupka stečaja potrošača, a sve u cilju efikasnosti sudskih postupaka. U projektu Trga pravde predviđa se i sjedište Centra za mirenje i Centra za stečaj potrošača. Komponenta sprječavanje i suzbijanje korupcije sadrži reforme i investicije usmjerene na povećanje učinkovitosti, koherentnosti i otvorenosti nadležnih tijela u borbi protiv korupcije, unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, jačanje kapaciteta sudske zaštite postupcima javne nabave, uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, podrška učinkovitosti u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta.

U području digitalne tranzicije društva i gospodarstva osigurat će se jednostavna i efikasna razmjena podataka između tijela javne uprave, te javne uprave i gospodarstva, osigurati digitalizacija i modernizacija postojećih ključnih digitalnih usluga radi dostupnosti građanima i poslovnim subjektima.

    U raspravi je istaknuto mišljenje da velik dio sredstava sukladno planu ide na razvoj aplikacija i građevinskim tvrtkama za obnovu zgrada, te je upitno koliko će zaista plan doprinijeti razvoju gospodarstva. Postavljeno je pitanje koliko se koristi oprema za tonsko snimanje ročišta za koju je 2013. godine utrošeno oko 1 milijun eura. Ministar je odgovorio da nažalost započeti pilot projekt snimanja rasprava nije nastavljen, ali da se planira do kraja 2021. godine nastaviti sa istim, kako bi se ubrzali sudski postupci i skratilo trajanje rasprava. Zajedno sa planom priprema se i projekt višegodišnjeg financijskog okvira radi povećanja učinkovitosti i ubrzanja sudskih postupaka.

Također, skrenuta je pozornost na neadekvatne prostorne uvjete Općinskog i Županijskog suda u Rijeci i Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu zbog čega su zatraženi sastanci sa ministrom. Istaknuto je i mišljenje da se centar objedinjenih usluga presporo razvija, građani još uvijek moraju sami pribavljati potvrde, slijedom čega je odgovoreno da se za objedinjavanje baza podataka treba mijenjati i legislativa, podaci su česti nekompatibilni, uzroci su i tehnološki,  proces je dugotrajan. Istaknuto je da je plan za daljnji razvoj pravosuđa dobar, predviđeni iznosi dostatni su za daljnje reforme, nadogradnju i jačanje e-spisa, uvođenje rasprava na daljinu, uz potrebne zakonske prilagodbe. Također, sam naziv komponente koja obuhvaća javnu upravu, pravosuđe i upravljanje državnom imovinom ukazuje na dobru sinergiju, digitalizacija, prvenstveno korištenje audio zapisa u kaznenim postupcima ukazuju na pozitivne pomake u postupcima. 

Ukazano je i na problem neadekvatnih sudskih zgrada za pristup osobama s invaliditetom, slijedom čega je ministar istaknuo da su održani sastanci sa predstavnicima udruga, sredstva za poboljšanje prostornih uvjeta i pristupačnosti osobama s invaliditetom osiguravaju se u državnom proračunu. Ukazano je na vidljive pomake koje je omogućila digitalizacija, primjerice, komunikacija na daljinu, dostava pismena, ročišta u prethodnom postupku, čime se doprinosi ekonomičnosti postupka i olakšava sudjelovanje, pri čemu je i ministar naglasio da se nakon pojave epidemije u najvećoj mogućoj mjeri pristupilo korištenju instituta rasprave na daljinu, e-spisa i e-dostave. Također je istaknuto da je vidljiv napredak informatizacije javne uprave, pri čemu treba potaknuti i građane da se koriste dostupnim sustavima, primjerice sustav e–građani ukazuje da se istim koriste u velikoj mjeri, plan oporavka se nadograđuje na postojeće procese, i to je kontinuirani postupak .

Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa sedam  (7)  glasova „za“ i tri (3) glasa „protiv“ odlučio  predložiti Hrvatskom saboru da prihvati 

Informaciju o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Mišel Jakšić v.r.