Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 148

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 18. sjednici održanoj 23. lipnja  2021. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, prvo čitanje, P. Z.E. br. 148, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. lipnja 2021. godine.  
Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja naveo je da je u Zakon o obveznim odnosima ranije bila prenesena Direktiva 1999/44/EZ o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu, njezina pravila prenesena su u odredbe koje uređuju institut odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari i jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije), kao općih pravila za sve kupoprodajne ugovore (građanskopravni, trgovački ili potrošački). 
Navedena Direktiva zamijenjena je Direktivom (EU) 2019/771 o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, koja je imala cilj ukloniti prepreke za prekograničnu trgovinu i izbjegavanje troškova poslovnih subjekata zbog razlika u nacionalnim propisima u području potrošačkog ugovornog prava. 
Svrha Direktive 2019/771 je osigurati zaštitu potrošača utvrđivanjem zajedničkih pravila o ugovoru o kupoprodaji, posebno pravila o usklađenosti robe s ugovorom, načinima ostvarivanja tih prava i komercijalnim jamstvima, odstupanje od utvrđenih pravila dopušteno je samo u slučajevima koji su navedeni u Direktivi i  pojedine članice ne mogu uvoditi blaže ili strože odredbe kojima se osigurava različita razina zaštite potrošača. Također, Direktiva sadrži pravila primjenjiva na prodaju robe samo u odnosu na ključne elemente ugovora o kupoprodaji potrebne za prevladavanje prepreka povezanih s ugovornim pravom na unutarnjem tržištu, ne utječe na slobodu država članica da uređuju opće aspekte ugovornog prava kao što su pravila o sklapanju, valjanosti, ništetnosti ili učincima ugovora, a sadrži i pravila o kupoprodaji robe koja ima ugrađeni digitalni sadržaj, usluge ili je povezana s njima.

Pravila Direktive 2019/771 predlaže se prenijeti u ZOO kao opća pravila primjenjiva na sve ugovore o kupoprodaji i na sve stvari, s posebnim uređenjem određenih instituta za pojedine vrste ugovora, primjerice, za trgovačke ugovore ostaje rok od šest mjeseci u kojem prodavatelj mora dokazati da nedostatak nije postojao u vrijeme prijelaza rizika. Neka pravila odnose se samo na potrošačke ugovore, primjerice posebno uređenje obveze isporučivanja ažuriranja za stvari s digitalnim elementima kako bi se osiguralo da stvar ostane bez nedostataka.

Radi usklađenja s Direktivom 2019/771, u odredbama ZOO-a o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari predlaže se redefinirati pojam materijalnog nedostatka, uvesti posebna pravila o obvezama prodavatelja u slučaju kupoprodaje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima,  produljiti rok u kojem je na prodavatelju teret dokaza da stvar u vrijeme prijelaza rizika nije imala nedostatak, sa šest mjeseci na godinu dana (osim u trgovačkim ugovorima),  propisati hijerarhiju prava kupca u slučaju materijalnog nedostatka stvari na način da  kupac prvo može birati između popravka ili zamjene stvari, osim ako bi odabrani način otklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime, u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka, prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja. Ako kupac ne dobije zahtijevani popravak odnosno zamjenu može zahtijevati sniženje cijene ili raskid ugovora, pod zakonom propisanim uvjetima. Također, predlaže se propisati pravo prodavatelja da odbije uklanjanje nedostatka ako su i popravak i zamjena nemogući ili bi mu time nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja. Također, predlaže se propisati pravo kupca na uskratu plaćanja nepodmirenog dijela cijene dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, kao i prava prodavatelja u odnosu na kojeg je kupac ostvario prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari u odnosu prema prethodnom prodavatelju, te izmijeniti odredbe o jamstvu za ispravnost prodane stvari. 

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa šest (6) glasova „za“ i dva (2) „suzdržana“ glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, 

2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

  

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

                                                                                         PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                       Mišel Jakšić