Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o sustavu državne uprave, drugo čitanje, P.Z. br. 617

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o sustavu državne uprave koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2019. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja je, između ostalog, naveo kako su opće odredbe ovoga Zakona formulirane kao pozitivne smjernice za sadržaj posebnih zakona i drugih propisa koji razrađuju pojedine elemente sustava državne uprave. U odnosu na dosadašnje uređenje, pored općih pravila o ustrojavanju i djelokrugu tijela državne uprave te utvrđivanja okvira za povjeravanje poslova državne uprave, odredbama ovoga Zakona utvrđuje se svrha sustava državne uprave (osiguranje zakonitog, svrhovitog, djelotvornog i učinkovitog obavljanja poslova državne uprave), opća pravila za utvrđivanje stvarne i mjesne nadležnosti i rješavanje sukoba nadležnosti te načela međusobne suradnje, jednostavnosti i razmjernosti u obavljaju poslova državne uprave.

Odbor većinom glasova (7 glasova „ZA) podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
    
akademik Željko Reiner