Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 144

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 9. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 144, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. svibnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 5.

U članku 5. stavku 1. točki b) riječi: „(u daljnjem tekstu: Zakon o osiguranju“)“ brišu se.

U  točki c) riječi: „(u daljnjem tekstu: Zakon o tržištu kapitala“)“ brišu se.

U točki e) riječi: „(u daljnjem tekstu: Zakon o alternativnim investicijskim fondovima“)“ brišu se.

U  točki f) riječi: „(u daljnjem tekstu: Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom“)“ brišu se.
U  točki g) riječi: „(u daljnjem tekstu: Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima“)“ brišu se.

U  točki h) riječi: „(u daljnjem tekstu: Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima“)“ brišu se.

Obrazloženje

Amandmanom se briše suvišan dio teksta jer naš pravni sustav u normativnom dijelu propisa ne poznaje skraćivanje naziva zakona. Potrebno je u daljnjem tekstu propisa nomotehnički doraditi izričaj jer kada se poziva na pojedinu odredbu članka određenog zakona uz puni naziv tog zakona navodi se i broj „Narodnih novina“ u kojem je taj zakon objavljen kao i njegove eventualne izmjene i dopune

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac