Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2015.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 24. sjednici održanoj 4. srpnja 2017. godine, Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1.siječnja 2010. do 31.prosinca 2015., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 35. Zakona o Umirovljeničkom fondu te članka 10. stavka 1. Alineje 6. Statuta Umirovljeničkog fonda, dostavio Upravni  odbor Umirovljeničkog fonda aktom od 20. ožujka 2017. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Izvješću kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao i sa pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 27. travnja 2017. godine, u kojem Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1.siječnja 2010. do 31.prosinca 2015.
                 
Uvodno je predstavnica predlagatelja istaknula da su zakonski dokumenti po kojima se postupalo u poslovanju Umirovljeničkog fonda sljedeći: Zakon o provedbi Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. („Narodne novine“, broj 105/2004 i 19/2007), Zakon o Umirovljeničkom fondu i Statut Umirovljeničkog fonda („Narodne novine“, broj 119/2005 i 43/2007). HPB-Invest d.o.o. je inicijalno članovima Fonda poslao Obavijesti o članstvu i visini svote obeštećenja  i Izjave o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u umirovljeničkom fondu  za one koji imaju pravo na obeštećenje, te Obavijesti o izračunu svote obeštećenja za one koji nemaju pravo na obeštećenje. Članovi Fonda su putem Izjava propisanih Zakonom odlučivali o izboru modela obeštećenja, birajući između polovične isplate svote obeštećenja u roku od dvije godine (model A) ili isplate cjelokupnog iznosa obeštećenja u roku od osam godina s dvije godine počeka (model B). U skladu sa Zakonom i Izjavama članova Fonda, HPB-Invest d.o.o. je obračunao i dodijelio kamate članovima Fonda u ukupnoj visini od 2.300.000.000,00 HRK na način da je iznos kamate podijelio s iznosom obeštećenja te tako dobiveni iznos pripisao iznosu obeštećenja članovima Fonda. Po jednoj kuni obeštećenja kamata iznosi 0,199752 kune ili 19,9752%. Pripisom kamata stvoreni su preduvjeti za dodjelu udjela članovima Fonda, te im je ukupan iznos obeštećenja koji se dobio zbrojem izračunatog obeštećenja od strane HZMO-a i pripisane kamate konvertiran u udjele po cijeni od 1,0000 HRK za jedan udjel. Prije same konverzije u udjele, u skladu s odabirom modela članova Fonda putem Izjava, izvršeno je umanjenje ukupnog iznosa obeštećenja za 50% za model A, te je na taj način formiran Osnovni Registar članova Fonda. Dana 19. prosinca 2013. isplaćena je 6. rata (posljednja) modela B Registra obiteljskih i najviših mirovina u iznosu od 117.144.405,13 kuna. Dana 21. prosinca 2015. iz Fonda je izvršen prijenos sredstava u iznosu od 180.000.000,00 kuna, u svrhu isplate jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskih primanja ostvarenih u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. Na dan 31. prosinca 2015. iznos sredstava, na računu Republike Hrvatske kao članu Fonda, iznosi 9.553.922,55 kuna. Od osnutka Umirovljeničkog fonda do dana 31. prosinca 2015. ukupno je isplaćeno 10.252.748.377,99 kuna za 488.577 njegovih članova.

Nakon rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru  da donese slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2015.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

    
PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec.