Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja, P.Z.E. br. 108

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 15. sjednici održanoj 12.  lipnja 2017. godine, razmotrio je Konačni prijedlog zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila  Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4.  svibnja 2017. godine.

Odbor je na temelju svoje nadležnosti iz članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Zakonu  raspravljao u svojstvu matičnoga  radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju  predstavnica predlagatelja izvjestila je da se ovim Zakonom detaljno uređuje dokazni postupak naknade štete pred trgovačkim sudovima, zaštita prava poduzetnika pokajnika, učinak odluka tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja o povredi prava tržišnih natjecanja usvojenih u nacionalnim postupcima naknade štete kada je pravomoćna odluka donesena u drugoj državni članici Europske unije, pitanje zastare, zastoja postupka, solidarne odgovornosti poduzetnika, izračuna visine iznosa štete od strane trgovačkih sudova, sporazumno rješavanje sporova te novčane kazne.
  
Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je temeljem članka 193. Poslovnika jednoglasno  donio
zaključak

utvrđuje se da za povratno djelovanje odredaba navedenih  u članku 19. ovoga Zakona postoje posebno opravdani razlozi u smislu članka 193. Poslovnika Hrvatskoga sabora te jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

         Z A K O N A
O POSTUPCIMA NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDA PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora,  predsjednika Odbora.    

PREDSJEDNIK ODBORA 
Darinko Kosor