Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o šumama, P.Z. br. 308

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 47. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, Konačni prijedlog zakona o šumama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2018. godine.

Odbor za poljoprivredu je, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom aktu  kao matično  radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju je predstavnik predlagatelja kao najznačajniju novinu istaknuo podizanje visine šumskog doprinosa koji se plaća jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja i u brdsko-planinskim područjima na 10%, a u ostalim jedinicama lokalne samouprave na 5%. Uz navedeno  jasnije je definiran pojam urbanih šuma, te je pojačana razina zaštite šuma i šumskog zemljišta.

U raspravi su pozitivnim ocijenjena poboljšanja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona, no upozoreno je kako se prijedlogom propisa, a vezano uz prava i obveze koje proizlaze iz vlasničkih prava, u nepovoljan položaj, u odnosu na poljoprivrednike i ostale građane Republike Hrvatske, dovode šumoposjednici.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom  glasova (6  glasova „za“, 1 glas „protiv“  i 1 glas „suzdržan“) usvojio sljedeće zaključke:

1. Odbor za poljoprivredu podupire donošenje Zakona o šumama;

2. Na tekst Konačnog prijedloga zakona Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 22.

U članku 22. stavku (14) riječi „stavka 8.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 9.“

Obrazloženje: nomotehnički se dorađuje izričaj članka 22. stavka (14).

II. Na članak 68.

U članku 68. stavku 2. riječi „podstavka 3“ zamjenjuju se riječima „podstavka 4“

Obrazloženje: dorađuje se izričaj članka 68. stavka 2. kako bi se omogućilo financiranje troškova iz članka 29. stavka 9. podstavka 4. iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma.
 
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić