Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 113

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora, na 8. sjednici održanoj 18. lipnja 2008. razmotrio je Prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske .  

Odbor je  Prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 73.  Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da se Prijedlogom zakona uređuju uvjeti za prijam vježbenika u sudove i državna odvjetništva, ukupno trajanje i provođenje vježbeničke prakse, uređuje se stručna praksa za odvjetničke i javnobilježničke vježbenike, pravnike u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim osobama zaposlenim u znanstveno nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetima koji namjeravaju pristupiti polaganju pravosudnog ispita.

U raspravi su članovi jednoglasno podržali donošenje ovoga Zakona, kojim se unaprjeđuje postojeći sustav polaganja pravosudnog ispita. Iznijeto je pojedinačno mišljenje da bi Povjerenstvo za izbor vježbenika trebalo vršiti izbor i prijam vježbenika  u državnu službu, a ne ministar pravosuđa kako je to sadržano u Prijedlogu zakona. Također, pojedinačno je mišljenje da su ovlasti ministra pravosuđa nepotrebno prenormirane primjerice u članku 12. Prijedloga ministar pravosuđa daje odobrenje za obavljanje dijela vježbeničke prakse izvan suda ili državnog odvjetništva, zatim, u članku 18. Prijedloga ministar pravosuđa raspoređuje javnobilježničke vježbenike na sud, ili u članku 19. ministar raspoređuje pravnike iz tijela državne uprave na sud u kojem će obavljati stručno obrazovanje.

Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa devet (9) glasova „za“ odlučio  predložiti Hrvatskom saboru  da donese

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Ivu Grbića.

PREDSJEDNIK ODBORA

Ivo Grbić, dipl. iur.