Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam s rasprave o Godišnjem financijskom izvještaju Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora na 4. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine razmotrio je Godišnji financijski izvještaj Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu.

Odbor je razmotrio predmetno Izvješće kao zainteresirano radno tijelo sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, i to u dijelu što se odnosi na financiranje programa od značaja za ukupni turistički razvitak Republike Hrvatske.

Uvodno izlaganje, u ime predlagatelja, o aktivnostima Hrvatske banke za obnovu i razvitak u području poticanja programa i projekata razvoja u turizmu i u svezi toga otvaranja novih kreditnih linija podnijela je gospođa Ružica Adamović, članica Uprave ove Banke.

U svojemu je izlaganju gospodin Marin Brkarić, predsjednik Odbora, posebno istaknuo pozitivnu ulogu i potporu Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kako u financiranju priprema turističke sezone, tako i u poticanju programa malog i srednjeg poduzetnika u području turizma, a posebice u otvaranju posebne kreditne linije za financiranje programa u turističkim seljačkim gospodarstvima.

U provedbenoj raspravi u predmetnom Izvješću članovi Odbora dali su potporu aktivnostima i usmjerenju politike HBOR-a u području poticanja razvojnih programa u turizmu, te se založio da se te aktivnosti i intenziviraju, uz nužnu financijsku potporu iz domaćih i inozemnih izvora.
Na temelju provedene rasprave predsjednik Odbora predložio je da se predsjedniku Hrvatskog sabora proslijedi slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2007. godinu.

Predloženi zaključak jednoglasno je prihvaćen.

Za svojega izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio gospodina Marina Brkarića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK:
Marin Brkarić,v.r.