Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 213

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 41. sjednici, održanoj 4. prosinca 2008., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 213, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. studenoga 2008.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da se donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1.

U članku 1. u dodanoj točki 3.a riječi: „danom ulaska“ zamjenjuju se riječima: „od dana prijama“. 

II. Na članak 2. i 14.

U članku 2.  izmijenjenom članku 8. stavku 4. i članku 14. riječ: „odlaganja“ zamjenjuju se riječju“odgađanja“.

III. Na članak 5.

U članku  5. stavku 3. u dodatnom novom stavku 3. iza riječi: „podnijeti“ dodaje se riječ: „najkasnije“.

IV.  Na članak 9.

U članku 9., u izmijenjenom članku 19. stavku 3. iza riječi: „stavka 1.“ dodaju se riječi: „i 2.“

V. Na članak 34.
 
U članku 34. riječi: „Zakona o nadzoru državne granice“ zamjenjuju se riječima: „ovoga Zakona“.

VI. Na članak 35.

Članak 35. briše se.

Obrazloženje
Nije prihvatljivo utvrđivati pročišćeni tekst nakon ove, prve izmjene temeljnog Zakona.

Obrazloženje amandmana I., II., III., IV. I V.
Pravno i nomotehnički dorađuje se izričaj.

4. Pored utvrđenih amandmana Odbor predlaže da predlagatelj preispita mogućnost odrediti dan stupanja na snagu akta kojim će se utvrditi početak primjene, odnosno potpune primjene Schengenskog provedbenog sporazuma. Ovo radi toga kako bi bilo razvidno kada stupaju na snagu pojedine odredbe navedene u članku 36. ovoga  Zakona koje se odnose na to. 

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                   Emil Tomljanović, dipl.pravnik