Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 229

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 43. sjednici, održanoj 10. prosinca 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 229, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 05. prosinca 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 23.

U članku 23. stavku 4. iza riječi: „stavka 4.“ dodaju se riječi: „ovoga Zakona“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

II. Na članak 108.

U članku 108. stavku 2. riječi: „pred Upravnim sudom Republike Hrvatske“  brišu se.

Obrazloženje:

Nepotrebno je prije donošenja ovoga Zakona u upravnom postupku i upravnim sporovima navoditi puni naziv, sada nadležnog suda.

III. Na članak 135.

U članku 135. stavku 2. riječi: „dosadašnjim propisima“ zamjenjuju se riječima: „propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se dorađuje izričaj sukladno izričaju u članku 136.

4. Pored utvrđenih amandmana Odbor predlaže da predlagatelj preispita pojedina rješenja i svojim amandmanima otkloni manjkavosti na koje se ukazuje, a odnose se na:

   -članak 20. stavak 2. – predlaže se izostaviti riječ: „uspješno“, jer nije moguće unaprijed ocijeniti moguću uspješnost.

   -članak 31. – u stavku 1. i 2. nije utvrđeno od kada počinju teći navedeni rokovi.

   -članak 34. – nije razvidno tko donosi rješenje po žalbi.

   -članak 37. – upitna je opstojnost ove odredbe.
  
   -članak 69. do 80. – nije razvidno za koje razdoblje se sklapa ugovor, imajući u vidu raspisivanje natječaja u pravilu svake treće godine, odnosno odredbe članka 73. i 74., te odredbe članka 77. Ukazuje se da nije moguće podnijeti žalbu na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, već se odluka „prepušta“ arbitraži kao i u slučaju kada se ne sklopi ugovor prema članku 72., u kojemu nije razvidno tko, što i zašto „rješenje spornog pitanja podnosi arbitraži“.

   -članak 102. – umjesto da se „sanacija gubitaka pokriva“ valja izraziti da se sredstva za sanaciju gubitaka osiguravaju u državnom proračunu.

   -članak 107., 108. i 109. – odredbe valja međusobno uskladiti, jer ako nema upravnog akta, tada nema ni žalbe, ali ni mogućnosti pokretanja upravnog spora.

   -članak 110. – predlaže se dopuniti odredbe tako da se osigura način ostvarivanja zdravstvene zaštite osobama koje dulje vrijeme borave izvan mjesta svoga prebivališta (đaci, studenti).

   -članak 125., 126. i 127. – nije utvrđena ni donja ni gornja granica vremena trajanja zaštitne mjere, a one mogu biti različite za pravne i za fizičke osobe.

   -u cijelom tekstu ujednačiti izričaj: Zavod – upravno vijeće Zavoda, do 18. godine – do navršene 18. godine.

5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                Emil Tomljanović, dipl.pravnik