Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z.E. br. 822;

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 59. sjednici, održanoj 23. siječnja 2020. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. siječnja 2020. godine.

Odbor je, u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.            

Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja.

Predstavnica predlagatelja istaknula je kako se predloženim izmjenama i dopunama zakona u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2018/958 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. godine o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije. Navedena direktiva utvrđuje obvezu država članica da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji te olakšao pristup tržištu rada u smislu pružanja usluga i mobilnosti stručnjaka. 

U raspravi članovi Odbora podržali su donošenje Prijedloga zakona naglašavajući važnost implementacije Direktive (EU) 2018/958 Europskog parlamenta i Vijeća u hrvatsko zakonodavstvo. 

Također, u raspravi je iznijeto mišljenje u svezi svrhovitosti navođenja pojmova „podružnice“ odnosno „gospodarskog subjekta“ u kontekstu članaka 2., 7., 8. i 9. Prijedloga zakona jer, prema mišljenju člana Odbora, takva je formulacija nomotehnički neadekvatna.      U svezi s time, predstavnica predlagatelja konstatirala je kako upravo takav izričaj premošćuje pojmovne razlike koje se nužno pojavljuju prilikom usklađivanja odnosno prilagodbe teksta predmetne Direktive s obzirom na prijevod na hrvatski jezik.   
Nakon kraće rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg  z a k lj u č k a           

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi, uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.
            

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti dr. sc. Damir Tomić, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA

doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović