Predstavljena Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

Zagreb - U okviru programa predsjedanja Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, Vladin Ured za ravnopravnost spolova predstavio je u utorak u Saboru novu Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023., koja se od prethodne razlikuje po jednom dodanom cilju - zaštiti prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila.

Iako je, kako je istaknuto, napredak na tom području vidljiv, a pravni status žena u Europi poboljšan tijekom zadnjih desetljeća, još smo daleko od stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca. Razlike između spolova i strukturne zapreke prisutne su na mnogim područjima te i dalje ograničavaju žene i muškarce na njihove tradicionalne uloge, a žene sputavaju u ostvarivanju njihovih temeljnih prava.

Spor je napredak kada je riječ o sudjelovanju žena u politici, njihovom pristupu pravosuđu i uklanjanju štetnih rodnih stereotipa i seksizama, a nasilje nad ženama i dalje je najizraženiji primjer raspodjele moći između žena i muškaraca. -U fokusu nove Strategije je sprječavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguranje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže žena i muškaraca u donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve javne politike, rekla je ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin. Svi su ciljevi, kazala je, isti kao i u ranijoj Strategiji, samo je pridodan jedan koji se odnosi na zaštitu migrantica. -Migrantice i žene izbjeglice često su izložene nasilju unutar svojih zajednica i slučajevima trgovanja ljudima, upozorila je Štimac Radin.

Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova i izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora Irena Petrijevčanin Vuksanović naglasila je kako se oko Strategije usuglasilo 47 zemalja članica Vijeća Europe. -Iako je prethodila polemika u kojoj su zemlje imale različita stajališta, postignuta je suglasnost oko toga kako treba štiti ljudska prava u Europi, kako se boriti protiv diskriminacije i postići ravnopravnost kojoj težimo, kazala je Petrijevčanin Vuksanović. Nije dovoljno da Hrvatska samo usvaja i implementira dokumente, naglasila je, već je potrebna volja za jednakošću svih u društvu. Potrebni su stručnjaci rasterećeni političke pripadnosti da govore u hrvatskom javnom prostoru i pridonose podizanju kolektivne svijesti, poručila je.

Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravka Bušić poručila je kako je ravnopravnost spolova jedna od važnih odrednica rada hrvatske Vlade. -Naglasak je na uvođenju mjera za smanjivanja nejednakosti na tržištu rada, participiranju u donošenju odluka i borbi protiv nasilja nad ženama, rekla je Bušić. Osvrnula i na Istanbulsku konvenciju rekavši kako smo se njezinom ratifikacijom pridružili grupi od 30 zemalja koje su pristupile tom važnom međunarodnom dokumentu.
-Na žalost, bili smo suočeni sa snažnom javnom protukampanjom. Kako bi otklonili sumnje u doseg Konvencije Vlada je priložila, a Sabor prihvatio Izjavu uz Konvenciju. Ona daje nedvosmislen okvir za primjenu Konvencije, a Izjava je obvezatna za sva tijela državne uprave koja djeluju na provedbi Konvencije u Hrvatskoj, poručila je Bušić.
 

Autor: Hina