Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, prvo čitanje, P.Z.E. br. 204

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 20. sjednici održanoj 3. prosinca 2008. godine, Prijedlog zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27.studenoga 2008. godine.
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju odredbe članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Zakonu kao zainteresirano radno tijelo.
Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da je donošenje Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva potrebno prvenstveno zbog usklađivanja zakonodavstva iz područja vodnoga gospodarstva sa zakonodavstvom EU i osiguranja dostatnih sredstava za osiguranje provedbe njera zaštite voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnim područjima. Predloženim Zakonom zadržane su sve postojeće vodne naknade, ali su im djelomično dopunjene namjene i način obračuna. Novina u Zakonu je uvođenje naknade za razvoj koja se koristi za financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe i građevina javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te  naknade za priključenje koja se može uvesti za priključenje građevina i drugih nekretnina, ako je priključenje drugih nekretnina dopušteno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, na građevine javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Prijedlogom ovoga Zakona regulirano je da se financiranje vodnog gospodarstva osigurava iz sredstava od: vodne naknade, cijene vodnih usluga, državnog proračuna, proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalnih samouprava i ostalih izvora.
U raspravi na Odboru podržana je potreba usklađivanja odredbi predmetnog Zakona, iz područja vodnoga gospodarstva, sa zakonodavstvom Europske unije. Također je podržano i uvođenje novih naknada, kojima se pored postojećih vodnih naknada osiguravaju dostatna financijska sredstva za provođenje mjera zaštite voda u cilju postizanja dobrog stanja svih voda na vodnim područjima. Međutim, u raspravi je upozoreno da treba posebno voditi računa o visini iznosa koju potencijalni investitori trebaju platiti za vodni doprinos, kako taj iznos  ne bi destimulirao investitore i tako utjecao na smanjenje gospodarske aktivnosti na pojedinim područjima. U svezi članka 30. Prijedloga zakona, kojim se regulira da su obveznici naknade za zaštitu voda: osobe koje ispuštaju otpadne vode, i osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja, upozoreno je da bi trebalo predložiti novi stavak kojim se treba regulirati da obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda može biti samo po jednoj osnovi. Naime, da navedeni proizvođači ili uvoznici mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja ne plaćaju tu naknadu s dva osnova (i za eventualno ispuštanje otpadne vode).
Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru slijedeće

ZAKLJUČKE


1. Prihvaća se Prijedlog zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik dr.sc. Goran Marić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK  ODBORA

dr.sc. Goran Marić