Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji županijskih uprava za ceste za 2015.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 29. sjednici, održanoj 5. listopada 2017. godine, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji županijskih uprava za ceste za 2015., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s člankom 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 12. svibnja 2017. godine.

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/17-12/38, URBROJ: 50301-27/25-17-6, od 27. srpnja 2017. godine, u kojem se navodi da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće. 

Uvodno je predstavnica Državnog ureda za reviziju, pomoćnica glavnog državnog revizora, istaknula da je Ured obavio financijsku reviziju 20 uprava za ceste, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2015. Uprave za ceste su izvanproračunski korisnici županija, što znači da županije, kao njihovi osnivači, imaju znatan utjecaj na upravljanje i poslanje. Predmet revizije bili su financijski izvještaji i poslovanje uprava za ceste za 2015. Ciljevi revizije bili su utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, provjeriti ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planiranim aktivnostima i namjenama, provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te provjeriti druge aktivnosti u vezi s poslovanjem uprava za ceste. Ukupni prihodi i primici uprava za ceste iznosili su 928 milijuna kn, a rashodi i izdaci 918 mil. kn. U strukturi prihoda i primitaka, najveći udjel (92,9 %) imaju prihodi od naknada za ceste ostvareni u iznosu 860 kn. U strukturi rashoda i izdataka, vrijednosno su značajniji rashodi za održavanje i građenje cesta u iznosu 696 mil. kn ili 76 %. Koncem 2015. godine u nadležnosti županijskih uprava za ceste bilo je 18600 km cesta. O financijskim izvještajima i poslovanju uprava za ceste za 2015. izraženo je osam bezuvjetnih i 12 uvjetnih mišljenja. U Izvješću za svaku pojedinu upravu za ceste opisana su područja u kojima su utvrđene nepravilnosti i propusti te su dani nalozi i preporuke, čija bi provedba smanjila rizik pojave nepravilnosti u budućnosti. U tu svrhu, upravama za ceste je dostavljen Plan provedbe naloga i preporuka, za koji su same uprave za ceste navele aktivnosti koje će provesti, te odredile rokove provedbe i osobu zaduženu za provedbu aktivnosti, a Državni ured za reviziju će u sljedećim revizijama pratiti njihovo izvršenje. Osim pojedinačnih, DUR je sastavio i skupno izvješće u kojem su navedeni podaci iz financijskih izvještaja, opisane najčešće nepravilnosti i propusti i dane tablice svih uprava za ceste radi usporedivosti. Također, Ured je dao i mišljenja u vezi nekoliko područja u kojima nisu utvrđene nepravilnosti, ali je mišljenja da bi nadležne institucije (nadležno ministarstvo i Hrvatske ceste) navedena područja trebala pokušati sustavnije urediti, odnosno poduzeti aktivnosti za utvrđenje opravdanosti sustavnijeg uređenja radi jednoobraznog postupanja svih uprava za ceste ili mogućih ušteda u poslovanju. Radi se o dva područja – područje održavanja cesta i područje kontrole naplate godišnje naknade. Također, usporedbom je uočeno da su prihodi u 2016. manji za 26 milijuna kuna, a rashodi za 70 milijuna kuna u odnosu na 2015. Smanjenje prihoda odnosi se uglavnom na naknade za ceste i pomoći koje Hrvatske ceste doznačuju županijskim uprava za ceste, a značajno su smanjeni rashodi za usluge za redovno održavanje. Slijedom navedenoga, ukazano je na potrebu jačanja ekonomičnosti i  racionalnije i transparentnije korištenje sredstava. 

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, očitovao se da Vlada Republike Hrvatske i ministarstvo nemaju primjedbe na provedenu reviziju, dodavši kako su, budući da se radi o izvješću za 2015. godinu, a ne znajući za ishod izvješća, već poduzete mjere oko sustava održavanja, kategorizacije prometnica i okrupnjavanje javne nabave (npr. za sol, kamen i sl.), kao i standardizacije spomenute u izvješću. 

U raspravi na Odboru konstatirano je da se iz godine u godinu povećava broj bezuvjetnih mišljenja Državnog ureda za reviziju, iz čega se može zaključiti da se utvrđeni nedostaci ipak pokušavaju ispraviti.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno (7 glasova „ZA“), predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak:

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji županijskih uprava za ceste za 2015.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


 PREDSJEDNICA  ODBORA
    Grozdana Perić, dipl. oec.