Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, P.Z. br. 218

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 23. sjednici održanoj 17. siječnja 2018. godine, razmotrio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o poticanju ulaganja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od   4.  siječnja 2018.  godine.

Odbor za gospodarstvo,na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvjestio je da se ovim Zakonom uvodi pojam gospodarske aktivacije neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, uvode novi kriteriji  za ulaganja u Centre za razvoj informacijsko komunikacijskih sustava i softera, usklađuju vrste potpore sa nadležnom Uredbom Komisije EU, izjednačavaju uvjeti otvaranja novih radnih mjesta mikropoduzetnika i ostalih poduzetnika, detaljnije definiraju kriteriji za porezne potpore, proširuje pojam logističko distribucijskih centara te definira nadležno tijelo državne uprave za osiguranje bez povratnih novčanih potpora za poticanje ulaganja. 

U raspravi je izneseno stajalište  da bi se mjera koja se odnosi na neaktivnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske i koja se propisuje člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona trebala odnositi na cjelokupno područje Republike Hrvatske a ne samo na one jedinice lokalne samouprave koje su prema stupnju razvijenosti razvrstne u potpomognuta područja sukladno s propisom kojim se utvrđuju ta područja.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je temeljem članka 193. Poslovnika donio
             

zaključak

utvrđuje se da za povratno djelovanje odredaba navedenih u članku 13. ovoga Zakona postoje posebno opravdani razlozi u smislu članka193. Poslovnika Hrvatgskoga sabora te sa 7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje


            Z A K O N A
 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Darinka Kosora,  predsjednika Odbora.    
 

PREDSJEDNIK ODBORA
Darinko Kosor