Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 50

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je, na 5. sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom, od 10. travnja 2008. godine. 

Odbor je ovaj Prijedlog zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo.

U raspravi su članovi Odbora posebno ukazali na važnost potvrđivanja predloženog dokumenta kojim će se inkriminirati djela rasističke i ksenofobne naravi počinjena putem računalnih sustava. Naglašeno je da je o ovoj temi Odbor u više navrata raspravljao bilo direktno kada se mijenjao Kazneni zakon, bilo indirektno prilikom rasprava o zakonskim prijedlozima koji su regulirali npr. područje elektroničkih medija. Članovi Odbora su konstatirali da je često vrlo teško odrediti granicu između slobode izražavanja i nedopustivosti rasizma i ksenofobije. Međutim, izrazili su mišljenje da je potrebno inkriminirati svako djelo kojim se propagira rasizam i ksenofobija, osobito kada je riječ o materijalima rasističke i ksenofobne naravi koji se šire putem računalnih sustava. S tim u vezi zatražili su pojašnjenje članka 4. Prijedloga zakona kojim Republika Hrvatska, prilikom polaganja isprave o ratifikaciji, priopćuje rezervu kojom „pridržava pravo da ne zahtijeva kaznenu odgovornost za ponašanje utvrđeno odredbama stavka 1. članka 3. Dodatnog protokola, ako rasni i ksenofobni materijal iz članka 2. stavka 1. Dodatnog protokola zagovara, promiče ili potiče diskriminaciju koja nije povezana s mržnjom ili nasiljem“.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o  potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava.

                            
Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Furia Radina, predsjednika  Odbora.

                                                           
                                                                                          PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                               dr. sc. Furio Radin