Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 120

Odbor za obranu, na 4. sjednici održanoj 8. srpnja 2008.,  razmatrao je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. lipnja 2008. godine.

Odbor je predloženi Zakon razmatrao na temelju svoje nadležnosti iz članka 64.a. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju  predstavnik predlagatelja istaknuo je  da se Prijedlogom zakona uređuje pravni položaj oružanih snaga SAD-a, njihove civilne komponente, članova njihovih obitelji i izvršitelji usluga za oružane snage SAD-a za vrijeme dok se one nalaze na državnom području Republike Hrvatske. Nadalje, napomenuo je da se Prijedlogom zakona oružane snage SAD-a obvezuju na punu zaštitu okoliša. Zakon se donosi po hitnom postupku zbog drugih osobito opravdanih razloga sukladno čl.159 Poslovnika Hrvatskoga sabora, zbog interesa Republike Hrvatske u području obrane, kao i zbog činjenice da se radi o međunarodnom ugovoru te se u ovoj fazi postupka ne mogu vršiti izmjene i dopune predloženog sporazuma.

U načelnoj raspravi postavilo se pitanje transparentnosti u sklapanju sporazuma jer sam sporazum nema tajnih podataka, pa nije bilo zapreka da se objavi nakon što je potpisan. Nadalje, u raspravi je izneseno i da su se  pitanja koja se odnose na oporezivanje većim dijelom mogla riješiti bilateralnim sporazumom o zabrani dvostrukog oporezivanja. 
 
Istaknuto je i da se člankom 5 ovog sporazuma Republika Hrvatska odrekla prava primarne kaznene jurisdikcije, osim u slučaju posebnih okolnosti navedenih u čl. 3. Sporazuma kada može povući to odricanje. No i tada prema čl. 6 Sporazuma, ako nadležne vlasti SAD-a obavijeste nadležne hrvatske vlasti da je upitna jurisdikcija,  o istom moraju odlučiti vlade stranaka sporazuma. Na taj način je značajno sužena jurisdikcija u kaznenim predmetima u odnosu na čl.7 Sporazuma između država stranaka Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga, a kojim je  određeno da kaznenu jurisdikciju prvenstveno ima država primateljica. Naglašeno je i da se prije svega radi o političkom sporazumu između jedne velesile i Republike Hrvatske te je zatraženo da predsjednik Vlade odgovori na pitanja vezana uz kaznenu jurisdikciju, odnosno pitanja položaju Republike Hrvatske u slučaju primjene čl. 6 ovog Sporazuma, kao i da obrazloži posljedice koji će proisteći iz ovog Sporazuma. Vezano uz ulazak stranih postrojbi u Republiku Hrvatsku, za što je sukladno čl.3 Sporazuma predviđena samo najava 48 sati unaprijed, predstavnik predlagatelja pojasnio je da je isto određeno Zakonom o obrani i da je za ulazak potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.     

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (8 glasova «ZA» i 5 glasova «UZDRŽANIH») odlučio predložiti Hrvatskome saboru da  
d o n e s e

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj

 Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Boris Šprem, predsjednik Odbora.        

 

PREDSJEDNIK

 Boris Šprem, dipl.iur.