Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prvo čitanje, P.Z. br. 334

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 30. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. svibnja 2018. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijela je ministrica znanosti i obrazovanja.

Predstavljajući Prijedlog zakona ministrica je istaknula kako će se ovim izmjenama i dopunama definirat svrha, ciljevi i struktura, kao i način donošenja kurikularnih dokumenata vezanih uz kurikularnu reformu sustava odgoja i obrazovanja. Isto tako, preciznim propisivanjem postupka ispisivanja učenika iz jedne školske ustanove i upisivanja u drugu školsku ustanovu, olakšat će se provedba navedenog postupka učenicima, njihovim roditeljima i radnicima školskih ustanova. Predloženim zakonom propisuje se mogućnost da uz školske ustanove i institucije iz sustava odgoja i obrazovanja, eksperimentalni program predlaže Ministarstvo. Isto tako, definira se zakonski temelj za donošenje pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi kako bi se donijeli minimalni standardi za njegovu provedbu. U postupak određivanja broja razrednih odjela u osnovnoj školi koji provode uredi državne uprave uključuju se i osnivači školskih ustanova. Precizira se postupak izricanja pedagoških mjera učenicima i uvodi se mogućnost ukidanja pedagoških mjera učenicima koji su poboljšali svoje ponašanje. Predloženim izmjenama i dopunama jasnije će se definirat kako učitelji i nastavnici koji izvode dopunski nastavni rad s učenicima, navedeni posao obavljaju u okviru 40-satnog radnog tjedna. Zatim, regulirat će se način zapošljavanja radnika u školskim ustanovama koje sudjeluju u projektima Europske unije te druga pitanja kojima će se unaprijediti sustav odgoja i obrazovanje.

U raspravi članovi Odbora većinom glasova podržali su navedeni prijedlog s obzirom da će donošenje istoga pridonijeti jasnijem i kvalitetnijem uređenju osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja usklađenog s potrebama hrvatskog društva. Pozitivnim su ocijenjena nastojanja predlagatelja kojima se proširuje definicija mreže školskih ustanova kojom se uz redovite programe i posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju normira i izvođenje posebnog programa za darovite učenike. U tom kontekstu podržan je prijedlog kojim se omogućava ponovni upis učenika koji želi nastaviti srednjoškolsko obrazovanje, a prekinuo ga je prije više od dvije školske godine. Također, pozitivnim su ocjenjena nastojanja kojima se definira dopunski nastavni rad s učenicima, kao i obveza vraćanja otpremnine školskoj ustanovi koja je otpremninu isplatila.

S ciljem unapređenja teksta prijedloga zakona istaknut je prijedlog da se u članku 1. Prijedloga kojim se mijenja članak 4. stavak 10. Zakona riječ „neutralan“ jasnije definira kako bi školska ustanova zadržala univerzalni karakter s obzirom na njenu ulogu u odgoju i obrazovanju djece u široj društvenoj zajednici, a sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

Također, u raspravi je postavljeno pitanje mogućeg povećanja opterećenja učenika što prema mišljenju članova Odbora nije u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, a vezano za članak 15. u kojem se utvrđuje dnevni broj sati nastave obveznih predmeta učenika, u razrednoj nastavi ne više od četiri sata, a u predmetnoj nastavi ne više od 6 sati. Isto tako, sugerirano je predlagatelju da se u članku 39. Prijedloga razmotri mogućnost da kandidat za ravnatelja školske ustanove svoj program za mandatno razdoblje osim školskom odboru treba predstaviti i na sjednicama nastavničkog/učiteljskog vijeća i vijeća roditelja.

Također, tema rasprave bio je prijedlog Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja na tekst izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu upućen u pisanom obliku.    

         Nakon rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je većinom glasova (8 glasova “ZA”, 2 “PROTIV” i 1 “SUZDRŽAN”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.

 


PREDSJEDNICA ODBORA

doc. dr. sc. Vesna Bedeković