Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, P. Z. br. 121

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 9. sjednici održanoj 23. listopada 2008. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, P. Z. br. 121, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavio Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 23. lipnja godine 2008., KLASA: 6021-04/08-01/01, URBROJ: 65-08-02.

Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo.

Predlagatelj nije nazočio sjednici. Temeljem čl. 58. st. 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, odlučeno je da će se pitanje raspraviti u odsutnosti predlagatelja.

Odbor je uzeo u obzir Mišljenje Vlade Republike Hrvatske upućeno predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom od 4. rujna, KLASA: 602-04/08-01/01, URBROJ: 5030104-08-02, kao i izvješće Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora od 23. rujna o. g. (KLASA: 602-04/08-01/01, URBROJ: 6521-2/08-01), premda ne podupire donošenje ovoga zakona i to iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

U kraćoj raspravi uzeta su u obzir stajališta Vlade Republike Hrvatske i Odbora za zakonodavstvo a istaknuta je i nomotehnička slabost prijedloga, koja se sastoji u tome da bi prema predloženom čl. 1. zakon iz djelokruga ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, donošenje podzakonskog akta za provedbu toga zakona nalagao ministru nadležnom za pitanje rada.


Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (5 ZA, 3 SUZDRŽANA) donio sljedeći

Z a k l j u č a k:

Odbor predlaže Hrvatskom saboru da NE PRIHVATI Prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu odredio je prof. dr. sc. Petra Selema, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK

prof. dr. sc. Petar Selem