Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2016. godinu

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 14. sjednici, održanoj 19. rujna 2017. godine, Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2016. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 10. stavka 8. Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“ broj 22/13) dostavilo Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, aktom od 11. travnja 2017. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog  radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijela je prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

Predstavljajući aktivnosti Nacionalnog vijeća podnositeljica Izvješća istaknula je kako je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala tijekom 2016. godine održalo šest sjednica, te četiri sastanka tematskih radnih skupina uspostavljenih 2015. godine koje se fokusirano bave određenim temama i aktivnostima iz programa rada Vijeća.

Također, u organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Ministarstva znanosti i obrazovanja održan je okrugli stol „Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva“. Središnja tema okruglog stola bilo je predstavljanje studije „Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada“ koju je na inicijativu Nacionalnog vijeća izradio Ekonomski institut, Zagreb, u sklopu projekta MZOS-a „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, a koji je sufinancirao Europski socijalni fond. Isto tako, u organizaciji Nacionalnog vijeća i Ministarstva znanosti i obrazovanja, na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održana je konferencija „HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca?“ na kojoj je održano niz rasprava i radionica.

Na konferenciji su sudjelovali relevantni predstavnici iz gospodarskog područja, eminentni stručnjaci iz područja visokog obrazovanja i predstavnici studenata. U sklopu konferencije, Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala pružilo je priliku mladim istraživačima da predstave svoje radove koji su tematski vezani uz razvoj kvalifikacija primjenom HKO-a, modele ranog razvoja karijera mladih stručnjaka, zapošljivost i druge teme vezane uz razvoj ljudskih potencijala, te su tom prigodom odabrani i nagrađeni novčanim nagradama autori najboljih radova.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala donijelo je Smjernice za usklađivanje studijskih programa sa standardima kvalifikacija i izradu novih studijskih programa usklađenih s HKO-om koje objašnjavaju cijeli postupak usklađivanja studijskih programa sa standardom kvalifikacije, odnosno razvojni ciklus kurikuluma u kojemu je ključna ulazna komponenta potreba tržišta rada koja dolazi iz standarda zanimanja, preko standarda kvalifikacije do novih ili inoviranih studijskih programa. Istodobno su donesene i Preporuke o primjeni Smjernica za usklađivanje studijskih programa sa standardima kvalifikacija i izradu novih studijskih programa usklađenih s HKO-om.

U raspravi članovi Odbora podržali su Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za 2016. godinu, posebno u dijelu koji se odnosi na vrednovanja politika obrazovanja te njihov doprinos u sustavu obrazovanja Republike Hrvatske od osnutka Nacionalnog vijeća do danas. Također, u raspravi je zauzeto stajalište da je Izvješće o radu za 2016. godinu trebalo biti sadržajno potpunije, posebice u dijelu koji se odnosi na upisivanje standarda zanimanja u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Isto tako, istaknuta je važnost izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija radi prepoznavanja kvalifikacija na tržištu rada Europske unije.  U tom kontekstu, a s ciljem unaprjeđenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, te postizanja konkurentnosti i razvoja društva, sugerirano je predlagatelju da pro futuro poduzme potrebne mjere kako bi se u što kraćem roku standardi zanimanja evidentirali u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg               

z a k lj u č k a

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2016. GODINU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora. 

PREDSJEDNICA
doc. dr. sc. Vesna Bedeković