Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, P.Z.E. br. 152

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2017. godine.
Raspravu o navedenom Prijedlogu zakona Odbor je proveo sukladno odredbi članka 179. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo.
 
Uvodno obrazloženje iznijela je pomoćnica ministra zdravstva istaknuvši  kako se ovim Prijedlogom zakona u nacionalno zakonodavstvo prenose ključne odredbe Direktive (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svojem državnom području kojom se osigurava dodatna fleksibilnost pri odlučivanju o mogućnosti uzgoja GMO u državama članicama. Prijedlogom zakona uređuje se  postupanje, ograničena uporaba i namjerno uvođenje u okoliš GMO, kao i  stavljanje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na  tržište, njihovo rukovanje, prijevoz i pakiranje. Uz navedeno Prijedlog zakona propisuje gospodarenje s otpadom nastalim uporabom GMO-a i  odgovornost za štetu nastalu nedopuštenom uporabom GMO. Radi provedbe Prijedlog zakona  propisuju tijela nadležna za provedbu odredbi Zakona, način postupanja i izvješćivanja središnjeg i koordinativnog tijela i Europske komisije, metode i tehnike službenih kontrola i prekršajne odredbe.

U raspravi je, vezano uz predložene odredbe članka 12. Prijedloga zakona kojim se iza članka 52b dodaje naslov „Ograničavanje i zabrana uzgoja GMO-a)  i članak 52c postavljen upit o razlozima zbog kojih se kao obvezujući razlog za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom području Republike Hrvatske nisu navela: „područja koja su se odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave proglasila područjem slobodnim od GMO-a“, a koji razlog je propisan odredbom članka 11. Prijedloga zakona kojom se miljenja članak 52a - vezano uz uvođenje u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja. Predstavnica predlagatelja je istaknula kako će detaljna pravila Uredbom propisati Ministarstvo poljoprivrede, a u skladu s člankom 12. Prijedloga Zakona ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom području Republike Hrvatske propisati će uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva.

U daljnjoj raspravi zatraženo je objašnjenje vezano uz odredbu članka 10. stavka 2. Prijedloga zakona vezano uz zabranu uvođenja GMO-a u okoliš u područjima namijenjenim ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Radi li se ovdje o poljoprivrednim površinama  Republike Hrvatske na kojima se obavlja ekološka poljoprivredna proizvodnja, te po kojim mjerilima će se utvrđivati područja namijenjena ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda propisana navedenom odredbom.

Na postavljena pitanja o postojanju informacija o prisutnim količinama genetski modificiranih organizama u hrani i poljoprivrednim kulturama, kao i postojanju izvješća o mogućem utjecaju prisutnosti genetski modificiranih organizama na okoliš u Republici Hrvatskoj predstavnica predlagatelja je istaknula kako u provedenim službenim kontrolama Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i Ministarstva zaštite okoliša i energetike nije utvrđena prisutnost genetski modificiranih organizama, te kako su podatci o provedenim kontrolama prisutnosti GMO u hrani dostupni na web portalu Ministarstva zdravstva. Upozorila je i na potrebu osiguravanja višeg iznosa sredstava za provođenje službenih kontrola.

Nadalje, u raspravi je upozoreno na potrebu  stvaranja preduvjeta za poticanje GMO free proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i na potrebu edukacije potrošača o kvaliteti i podrijetlu hrane. Navedeno je, u okviru dozvoljenog europskog zakonskog okvira, potrebno poduprijeti i preciznijim deklariranjem poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima.
2. Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika dr.sc. Josipa Križanića,  potpredsjednika Odbora.
        

POTPREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Josip Križanić