Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj

Izvješće Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj o Prijedlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu, prvo čitanje, P. Z. br. 124

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Hrvatskoga sabora raspravio je na 7. sjednici, održanoj 3. srpnja 2008. godine, Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. lipnja 2008. godine.

Raspravu o navedenom Prijedlogu zakona Odbor je proveo sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja.

U raspravi je izraženo zadovoljstvo što će provedba Zakona osigurati zaštitu poljoprivrednog zemljišta kao državnog i nacionalnog bogatstva, kao i stavljanje istoga u funkciju. Naime, ovaj Prijedlog zakona obuhvaća i državno i privatno poljoprivredno zemljište. Također je naglašena važnost osnivanja Agencije za poljoprivredno zemljište kao specijalizirane javne ustanove koja će kvalitetnije osigurati uvjete za funkcioniranje tržišta poljoprivrednim zemljištem, obzirom na negativna iskustva kada su poslove raspolaganja poljoprivrednim zemljištem obavljale jedinice lokalne samouprave te je bilo prigovora da je utjecaj imao nepotizam, mito, korupcija.

Pohvaljeno je nadalje, što se ukupnošću Zakona istovremeno osigurava okrupnjavanje poljoprivrednih gospodarstava radi ekonomičnijeg iskorištavanja, povećanje korištenih poljoprivrednih površina te stavljanje u funkciju do sada nekorištenoga poljoprivrednog zemljišta.
Problemi na koje je ukazano u raspravi su usklađivanje zemljišno-knjižne i katastarske evidencije sa stvarnim stanjem na terenu kao i rješavanje problematike državnog zemljišta pod upravom Hrvatskih šuma.(Nekada je u većem dijelu poljoprivredno zemljište, a moguće je njegovo privođenje poljoprivredi, što je naglašen problem u mediteranskom području).

Istaknuta je važnost nedozvoljavanja da se katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu parcelacijom dijele. No, postavljeno je pitanje hoće li samo ova odredba riješiti do sada neodgovarajuću legislativu koja regulira nasljeđivanje poljoprivrednog zemljišta ili je potrebno to osigurati izmjenama i drugih zakona (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima , Zakon o nasljeđivanju).
Potrebno je voditi brigu o povratu poljoprivrednog zemljišta oduzetog vlasnicima u doba komunizma (denacionalizacija). Mora se, naime predvidjeti i izdvojiti poljoprivredno zemljište za povrat. Izneseno je mišljenje, da bi bilo dobro u sklopu denacionalizacije napraviti analizu stanja imovine bivših zemljišnih zajednica, kao i razmotriti potrebu donošenja zakona o zemljišnim zajednicama.

Istaknuto je da se u ovom Prijedlogu zakona razlikuje tri kategorije poljoprivrednog gospodarstva: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samostalno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i mješovito poljoprivredno gospodarstvo. S druge strane, Zakon o poljoprivredi razlikuje poljoprivredno gospodarstvo te seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

Bilo bi dobro razmotriti mogućnost da se zakonima uređuje samo poljoprivredno gospodarstvo kao oblik u kojem se ostvaruje poljoprivredna proizvodnja odnosno da se ne naglašava razlika pravnih i fizičkih osoba već da se osiguraju preduvjeti da poljoprivredno gospodarstvo tehnologijom, veličinom, multifunkcionalnošću može konkurentno proizvoditi.

U dijelu Prijedloga zakona koji govori o novčanim kaznama izraženo je mišljenje da su premale razlike u kaznama za pravne i fizičke osobe, te da bi možda trebalo kazne vezati uz površine. Nije, naime isto ako je neobrađena velika ili mala površina poljoprivrednog zemljišta.

U raspravi je izraženo zadovoljstvo što se o ovom važnom zakonu raspravlja u prvom čitanju. Članovi Odbora su se suglasili održati tematsku sjednicu o nacrtu Konačnog prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu imajući pri tome u vidu i raspolažući s pregovaračkim stajalištima vezanim uz pristupne pregovore u Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvitak, kao i s polazištem za pregovaračku platformu s EU - moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima od najmanje 12 godina nakon pristupa Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Dragicu Zgrebec, predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Dragica Zgrebec, dipl. oec.