Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje, P.Z.E. br. 143

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 11. sjednici održanoj 8. svibnja 2017. godine, raspravio je Prijedlog zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, prvo čitanje, P.Z.E. br. 143, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 4. svibnja 2017. 

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se ovim prijedlogom Zakona stvaraju uvjeti za izravnu primjenu Uredbe (EZ) br. 725/2004 te se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2005/65/EZ, prvenstveno kroz definiranje luke, odnosno lučkog operativnog područja, uvođenje te primjenu novog sustava sigurnosne zaštite, kao i uvođenje osobe za vezu u nadležnom Ministarstvu. Sukladno ovom prijedlogu Zakona, lučka uprava ili ovlaštenik koncesije luke posebne namjene odgovoran je za sigurnosnu zaštitu luke, a prije svega za izradu i primjenu procjene i plana sigurnosne zaštite luke.

Predloženi Zakon u odnosu na važeći u dijelu koji se odnosi na sigurnosnu zaštitu brodova kao i dio koji se odnosi na sigurnosnu zaštitu brodova hrvatske državne pripadnosti od piratskih napada i oružane pljačke nema bitnih sadržajnih izmjena, osim pozivanja na izravnu primjenu navedene Uredbe. Primjena predloženog Zakona odnosi se na putničke brodove u međunarodnoj plovidbi i teretne brodove od 500 BT i veće u međunarodnoj plovidbi. 

U raspravi, većina članova Odbora podržala je predloženi Zakon te smatraju da će pridonijeti većoj sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.

Članovi Odbora posebno su se osvrnuli na obvezu kojom svaka luka odnosno lučko operativno područje na koje se primjenjuje ovaj prijedlog Zakona mora imati procjenu sigurnosne zaštite luke koja mora uzeti u obzir posebnosti različitih dijelova luke i okruženje luke kada ono ima ili u određenim okolnostima može imati utjecaj na sigurnosnu zaštitu luke. Procjene i planove sigurnosne zaštite luka obavljaju priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka koje moraju udovoljavati uvjetima propisanim prijedlogom Zakona. Istaknuto je da u Republici Hrvatskoj trenutno postoje samo 3 priznate organizacije, a 33 luke, mogući su problemi u praksi. Predlagatelj je u odgovoru na postavljeni upit naglasio da je svjestan mogućeg problema te je u pripremi i četvrta tvrtka koja bi uskoro trebala dobiti status priznate organizacije. U daljnjoj raspravi zatraženo je preciznije definirati struke za dobivanje statusa priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora većinom glasova (9 ”za”, 1 ”protiv”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke:

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja, iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Pero Ćosić