Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu s rasprave o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji županijskih uprava za ceste za 2015.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora na 16. sjednici održanoj 4. listopada 2017. godine raspravio je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji županijskih uprava za ceste za 2015., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 12. svibnja 2017. godine.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Uvodno izlaganje dala je predstavnica Državnog ureda za reviziju. Istaknula je da je obavljena financijska revizija 20 županijskih uprava za ceste te je izraženo 8 bezuvjetnih i 12 uvjetnih mišljenja. Bezuvjetno mišljenje dobile su uprave za ceste Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, Županijska uprava za ceste Barilović te županijske uprave za ceste Istarske, Ličko-senjske županije, Šibensko-kninske, Virovitičko-podravske i Zadarske županije. Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji su utjecali na izražavanje mišljenja odnose se na djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje planova, računovodstveno poslovanje i financijsko izvještavanje, prihode, rashode, imovinu te javnu nabavu.

U raspravi članovi Odbora podržali su mišljenje Državnog ureda za reviziju da bi Ministarstvo, Hrvatske ceste i županijske uprave za ceste trebale poduzeti aktivnosti na standardizaciji i objedinjenoj javnoj nabavi. Uočeno je da su cijene istovrsnih radova istih izvoditelja različite za radove na održavanju županijskih i lokalnih cesta od cijena radova na održavanju državnih cesta na području iste županije. Potrebno je unificirati cijenu za obavljanje istih poslova, a kod različitih naručitelja.

Članovi Odbora zadovoljni su činjenicom da više od 90 posto dobivenih sredstava županijske uprave za ceste ulažu u održavanje i građenje cesta čime potvrđuju svoju osnovnu djelatnost. Da bi ovaj sustav bio održiv članovi Odbora podržavaju inicijativu Udruge Županijskih uprava za ceste za obnavljanjem izvora financiranja na način da im se osigurava izravan prihod od 0.10 kn po litri prodanog goriva.

Posebno je dan osvrt na novu kategorizaciju cesta koja je u pripremi, a koja će se definirati i ujednačiti za cijelo područje Republike Hrvatske, što je u skladu s mišljenjem i primjedbama od strane Državne revizije. Također kroz restrukturiranje cijelog sektora potrebna je regulativa koja će isticati prioritete. Očekuje se da će sve navedeno pridonijeti transparentnijem i efikasnijem ulaganju u ceste, naročito na područjima gdje ima malo stanovnika. Jedino strateško planiranje može zaustaviti iseljavanje stanovnika te je izražena potreba bolje zajedničke suradnje na lokalnoj, regionalnoj i županijskoj razini.

Tijekom cijele rasprave pohvaljivan je rad Državnog ureda za reviziju na dobro pripremljenoj dokumentaciji iznesenoj u Izvješću koja ujedno daje pregled svih županijskih uprava za ceste  pojedinačno te objedinjeno. Ovakav pregled osim što je koristan za županijske uprave za ceste, podloga je za bolje organiziranje cijelog sustava i ujedno prilika da ga se podigne na višu razinu.

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (10”za”, 1“suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka:
   

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji županijskih
uprava za ceste za 2015.         

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Pero Ćosić