Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prvo čitanje, P. Z. br. 395

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 39. sjednici održanoj 11. srpnja 2018. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. srpnja 2018. godine.
 
Odbor je  Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.
 
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora otklanjaju manjkavosti utvrđene u primjeni Zakona, naime, od 2012. do danas niti jedan poslovni prostor u vlasništvu RH nije prodan sadašnjem zakupniku ili korisniku, niti je Državni ured za upravljanje državnom imovinom donio popis poslovnih prostora koji bi bili predmet kupoprodaje.
 
Osnovna pitanja koja se uređuju ovim Zakonom jesu zabrana podzakupa poslovnog prostora u vlasništvu RH, i svakog drugog pravnog posla kojim se prostor u stvarnosti daje drugoj osobi na korištenje. Osim toga, uređuje se i pitanje prodaje poslovnih prostora, poslovni prostor može se prodati isključivo zakupniku, koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora  i druge financijske obveze i to na temelju popisa poslovnih propisa koji su predmet kupoprodaje koji će sastaviti Ministarstvo državne imovine i koji će javno objaviti. Zakonom se uređuju kriteriji za odlučivanje koji će poslovni prostori biti na popisu za kupoprodaju, isto tako uređuje se da Ministarstvo neće na popis uvrstiti poslovne prostore koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: nalaze se u nultoj ili prvoj zoni gradova i općina, ulični su poslovni prostori s izlogom koji gleda na uličnu stranu, nalaze se u razizemlju i čija vrijednost zakupnine za 15 godina je jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nekretnine.
Istaknuto je da se predmetne odredbe odnose isključivo na prostore u vlasništvu RH, dok se odredbe vezane za zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mijenjaju.  

U raspravi su članovi jednoglasno podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Istaknuli su kako bi do drugog čitanja Zakona u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave trebalo predložiti ista ili slična rješenja za zakup i kupoprodaju prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Također,  istaknuto je da  je potrebno iznaći rješenja kako bi se revidirali ugovori o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koji su zaključeni na neodređeno vrijeme još 1997. godine donošenjem prvog Zakona, a nove ugovore o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu jedinica lokalne uprave predlaže se zaključiti na pet godina.

U odnosu na članak 9. Prijedloga kojim se Ministarstvo državne imovine odlučilo da će poslovne prostore prodavati isključivo na jednokratnu otplatu, predlaže se dopuniti stavak 2. istoga članka na način da se da rok jednokratne isplate produlji na 90 dana. 
 
Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je  sa osam (8) glasova „za“  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

                                    
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

dr.sc. Orsat Miljenić