Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o radu Pravobranitelja za djecu za 2007. godinu

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 4. sjednici održanoj 28. travnja 2008. godine, raspravljao je o Izvješću o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, aktom od 31. ožujka 2008. godine.
Odbor je navedeno Izvješće raspravio, sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo.
Pravobranitelj za djecu, sukladno članku 18. Zakona o pravobranitelju za djecu, dužan je jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu Hrvatskom saboru.
Godišnje izvješće pravobraniteljice za djecu prikaz je rada Ureda i podataka o stupnju poštivanja odnosno ugroženosti dječjih prava. U prvom dijelu prikazane su povrede pojedinačnih prava djece i postupanje Ureda s tim u vezi, a u drugom dijelu navode se opće inicijative Ureda, te prijedlozi za poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece.
U 2007. godini Ured je postupao u 1737 novih predmeta, od kojih su 847 bile pojedinačne prijave povreda prava djece, a 890 opće inicijative Ureda. Uz 847 novih pojedinačnih povreda postupalo se i u 347 pojedinačnih prenesenih predmeta od ranije, što znači da se tijekom 2007. godine postupalo u 1194 pojedinačna predmeta. Broj pojedinačnih prijava kao i broj općih inicijativa u odnosu na 2006. godinu povećao se u 2007. godini za oko 63%.
I u 2007. godini dječja prava su najviše bila ugrožena u području zaštite od nasilja i zanemarivanja, te obiteljskih odnosa.
Sustav socijalne skrbi jedna je od najvažnijih karika zaštite dječjih prava. Centrima za socijalnu skrb date su brojne obveze i ovlasti u području zaštite djece, ali zbog pomanjkanja broja stručnih djelatnika i needuciranosti centri nisu dovoljno efikasni.
Ukazano je na potrebu većeg usmjeravanja društva na prevencijske aktivnosti. Također je upozoreno na nedovoljnu žurnost u postupcima o pravima djece pred sudovima.
Mediji su često promotori dječjih prava upozoravajući na propuste sustava zaduženih za zaštitu djece. Nažalost i sami mediji u brojnim prilikama krše dječja prava, izvještavajući na neprimjeren način, stavljajući profit ispred interesa djece.
Istaknuta je potreba bolje povezanosti i suradnje svih institucija uključenih u zaštitu prava djece, otvaranje novih poliklinika za zaštitu zdravlja djece, uvođenje novih kolegija na fakultetima o zaštiti dječjih prava i dr.
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći

zaključak


Prihvaća se Izvješće o radu pravobranitelja za djecu za 2007. godinu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Gordanu Sobol, predsjednicu Odbora.

Predsjednica Odbora

   Gordana Sobol