Odbor za razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za razvoj i obnovu o Prijedlogu zakona o financiranju vodnog gospodarstva, prvo čitanje, P.Z.E. br. 204

Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva, koji je Hrvatskome saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. studenoga 2008. godine.
Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.
U uvodnom obrazloženju predstavnika predlagatelja naglašena je potreba reguliranja pitanja  financiranja vodnog gospodarstva prvenstveno usklađivanja zakonodavstva iz tog područja sa zakonodavstvom EU i osiguranja dostatnih sredstava za provedbu mjera zaštite voda s ciljem postizanja dobrog stanja voda na vodnim područjima.
Uvođenje novina u odnosu na važeći Zakon neophodno je radi osiguranja sredstava potrebnih za postizanje učinkovitog, ekonomičnog i zajamčenog standarda vodnih usluga u djelatnostima javne vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.  
Istaknuto je da su zadržane postojeće vodne naknade, a djelomično dopunjene namjene i način obračuna, te je u uvodnom izlaganju posebno istaknut prijedlog uvođenja naknade za razvoj i naknade za priključenje. 
U raspravi su dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja:
 - da se slatkovodna akvakultura oslobodi dijela vodnih naknada, kako bi postala konkurentna na tržištu;
 - bilo bi pravilno da je obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda dužan mjeriti stvarnu količinu ispuštenih otpadnih voda na zadnjem mjernom oknu prije ispuštanja u sustav javne odvodnje i osnovicom je za izračun obveze po navedenoj naknadi;
 - Zakonom predvidjeti raspon iznosa vodne naknade u financiranju vodnog gospodarstva;
 - odrediti princip naplate naknada za navodnjavanje poljoprivrednih površina, na način da se uzima u obzir potrošena količina vode s obzirom na različite potrebe pojedinih poljoprivrednih kultura, a ne samo površina.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova   ”za”, 1 glas ”protiv” i 4 ”suzdržana” glasa)  odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg 

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o financiranju vodnog gospodarstva .
2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi uputit će se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je gospođa mr. sc. Zdenka Čuhnil.

 

                                                                                PREDSJEDNICA ODBORA
                                                                                                mr. sc. Zdenka Čuhnil