Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, P.Z.E. br. 682

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 106. sjednici održanoj 17. rujna 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, P.Z.E. br. 682, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. kolovoza 2019. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    potrebno je doraditi samu strukturu (unutarnju podjelu) prijedloga zakona jer svi članci ne moraju imati naslov, ali ako ga ima jedan onda ga trebaju imati svi. Nadalje, kod uzastopnog nabrajanja određenih članaka ili stavaka potrebno je skratiti i ujednačiti izričaj (npr. u članku 26. stavku 2. „...članka 21. stavka 3. točaka 1., 4. do 6. i 9. i članka 22. stavka 1. točaka 2. do 5. i 8. ...“) 

-    članak 9. – u točki 24. potrebno je naznačiti kako se radi o postrojenju koje „dobije“ dozvolu (ne „je dobilo“ jer se radi o budućem vremenu)

-    članak 12. – u stavku 3. riječ: „osobito“ kod nabrajanja je suvišna (isto i u članku 14.)

-    članak 18. – u stavku 4. potrebno je navesti kako se radi o „prethodnoj“ suglasnosti

-    članak 35. – odredba stavka 5. i 8. ne pripada normativnom dijelu prijedloga zakona već prijelaznim i završnim odredbama (isto i članak 51.). Nadalje, u stavku 7. kada se propisuje iznimka potrebno je navesti od čega, koje odredbe članka.
-    članak 47. – prema nomotehničkim pravilima brojevi se pišu slovima i to zaključno s brojem deset, a od deset na više znamenkama (ispraviti i u člancima 120. i 122.)

-    članak 53. – u stavku 2. potrebno je odrediti o kojem se akreditacijskom tijelu radi

-    članak 99. – u stavku 1. potrebno je odrediti značenje pojma „dražbovatelj“ (ili ga odrediti u članku 9.)

-    članak 124. – potrebno je zamijeniti odredbe stavka 3. i 4. (propisati kao u članku 125.)

-    članak 126. – u stavku 1. u točkama 3. i 5. radi se o članku 86. stavku 8. 

-    članak 132. – pravno i nomotehnički nije prihvatljivo da se istim zakonom utvrđuje prestanak važenja drugih zakona, već je potrebno prestanak važenja pojedinog zakona utvrditi donošenjem posebnog zakona o prestanku važenja toga zakona. Također, prestanak važenja pojedinih odredaba drugog zakona potrebno je to učiniti donošenjem zakona o izmjeni i eventualnoj dopuni tog zakona

-    članak 133. – odredba sadržajno pripada iza članka 130. Nadalje, potrebno je ispraviti pozivanje na odredbu članka (radi se o uvjerenju iz članka 91. stavka 6.).

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac