Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 682

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 52. sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine, Prijedlog zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. kolovoza 2019. godine.   

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim Zakonom određuje nadležnost i odgovornost za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja, dokumenti o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, emisije stakleničkih plinova, praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, sektori izvan sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, Registar Unije, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, financiranje ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, informacijski sustav te upravni i inspekcijski nadzor. Imajući u vidu specifičnog područja zaštite zraka, klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja te uređenost zakonodavstva Europske unije koje brojnim direktivama, uredbama i odlukama jasno razgraničuje zaštitu zraka od klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja, reorganiziran je postojeći zakonodavni okvir odvajanjem tih dviju tematskih cjelina. Stoga je u saborsku proceduru donošenja uz predloženi Zakon upućen i Prijedlog zakona o zaštiti zraka. Uvodno je ujedno detaljno prezentiran financijski kapacitet koji će Republici Hrvatskoj stajati na raspolaganju po uvođenju ovoga Zakona.

U raspravi na Odboru naglašena je važnost ozbiljnog pristupa problematici klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja posebice vezano uz korištenje raspoloživih financijskih sredstava ostvarenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi te financijskih sredstava koja će Republici Hrvatskoj stajati na raspolaganju u razdoblju od 2021. do 2030. godine iz dva nova financijska mehanizma (Inovacijskog fonda i Modernizacijskog fonda).  Pri tome ključno je voditi računa o učincima financiranih projekata na smanjenje emisije stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama.
 
U tom smislu iznesena je kritika sufinanciranju skupih uvoznih električnih automobila koje je ograničeno na manji broj građana u odnosu na učinke koje bi usmjeravanje financijskih sredstava u fotonaponske instalacije imalo sa stajališta stalne proizvodnje električne energije i pomoći širem građanstvu. Naglašena je potreba da se ozbiljnije pristupi promišljanju načina trošenja tih sredstava budući da su ona prilika za poticanje gospodarskog razvoja.   

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (8 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg 

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.  
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Borića, potpredsjednika Odbora.  

POTPREDSJEDNIK ODBORA
Josip Borić