Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, prvo čitanje P.Z.E. br. 152

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 20. sjednici, održanoj 28. lipnja 2017. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski   modificiranim organizmima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  14. lipnja 2017.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85.  Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju istaknuo da se ovim zakonskim prijedlogom dopunjuje važeći zakonodavni okvir radi prijenosa u nacionalno zakonodavstvo Direktive Vijeća (EU) 2015/412. koja uređuje područje ograničavanja ili zabrane uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom državnom području. Također se propisuje pravna osnova za potrebe ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a, proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a, službenih laboratorija za GMO, referentnih laboratorija za GMO i Nacionalnog referentnog laboratorija za GMO. Revidiraju se odredbe o nadležnosti u provedbi upravnog, stručnog i inspekcijskog nadzora nad implementacijom mjera za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na dijelu ili na cijelom državnom području te nadzor gospodarenja otpadom nastalog od GMO-a.

U raspravi, članovi Odbora zatražili su dodatno pojašnjenje vezano za ograničavanje uzgoja GMO-a, s obzirom da je sada u cijelom području Republike Hrvatske zabranjen uzgoj. Predlagatelj je u obrazloženju istaknuo da se radi o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s novom pravnom stečevinom Europske unije čime se ujedno uređuje postupak izuzeća državnog područja u smislu zabrane uzgoja GMO-a.
Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje zaključka

1. Prihvaća se Prijedlog   zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski   modificiranim organizmima
2.  Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju  da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za   izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Ines
 Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora. 
 

PREDSJEDNICA  ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.