Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 375

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 51. sjednici, održanoj 29. lipnja 2018. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. lipnja 2018. godine.

Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja, ministar financija, istaknuo da se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja. Rok za prenošenje ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo je 1. srpnja 2018. godine, a primjenjivat će se u svim državama članicama od 1. listopada 2018. godine. Naglasio je da se Prijedlogom zakona uvodi kao novi krovni pojam „distribucija osiguranja“, sukladno terminologiji u Direktivi o distribuciji osiguranja. Kao novost uvodi se dokument s informacijama o proizvodu osiguranja koji sadrži objektivne informacije o proizvodu osiguranja u razumljivom obliku koji mora biti jednostavan za čitanje i ne smije dovoditi u zabludu potrošača, a sve kako bi se potrošaču omogućilo da donese informiranu odluku o kupnji proizvoda osiguranja (sklapanju ugovora o osiguranju). Informacije potrošač mora dobiti u predugovornoj fazi. Isto tako, Prijedlogom zakona uvodi se obveza stručnog osposobljavanja i usavršavanja u trajanju od najmanje 15 sati godišnje za posrednike u osiguranju te će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga brisati osobu iz registra ako ne ispuni propisanu obvezu. Područja stručnog osposobljavanja i usavršavanja sada su puno detaljnije i šire uređena. Također, Prijedlogom zakona propisani su i dodatni kriteriji za obavljanje poslova prodaje investicijskih proizvoda osiguranja zbog njihove složenosti. Za distribuciju ove vrste proizvoda bit će potrebna posebna edukacija te viša razina razumijevanja funkcioniranja različitih tržišta, a posebno tržišta kapitala, dok će prodavatelji takvih proizvoda osiguranja morati voditi računa o financijskom znanju i iskustvu potrošača, njegovoj sklonosti preuzimanju rizika, kao i o njegovim općenitim ekonomskim mogućnostima. Ujedno se Prijedlogom zakona mijenjaju i dopunjuju određene odredbe Zakona o osiguranju usklađenog s Direktivom 2009/138/EZ (Direktiva Solventnost II) radi njihove transparentnije i učinkovitije primjene, a temeljem iskustava proizašlih u dosadašnjoj primjeni. U daljnjem izlaganju istaknuto je da je o Prijedlogu zakona provedena javna rasprava, a kako su i nakon toga pristigli dodatni prijedlozi, koji se, prije svega, odnose na isplatu mirovina od strane društava za osiguranje iz II. i III. mirovinskog stupa te na kreditno posredovanje društava za osiguranje, isti će biti razmotreni do drugog čitanja, nakon analiza. Dodatno je istaknuto da postoji i inicijativa leasing društava da se uključe u mogućnost obavljanja poslova osiguranja – zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju.

Na početku rasprave, predsjednica Odbora napomenula je da su Odboru pristigli prijedlozi Hrvatske gospodarske komore na Prijedlog zakona, koji su proslijeđeni predlagatelju na razmatranje. U raspravi je pojašnjeno da se radi o dodatnim prijedlozima, budući da je dio prijedloga već prihvaćen prilikom izrade Prijedloga zakona, no kako izvješće o e-savjetovanju još nije objavljeno, nije poznato koji su prijedlozi prihvaćeni. Navedeni dodatni prijedlozi odnose se na proširenje djelatnosti, vezano za poslove isplate mirovina i kreditnog poslovanja društava za osiguranje te leasing društava kod zastupanja u osiguranju. Zahtjevi za proširenje se temelje i obrazlažu reciprocitetom, kao kod svih financijskih institucija, i vezuju se na inicirane promjene Zakona o leasingu. Nastavno na to, u raspravi je naglašeno da su, kod osnivanja leasing društava, jedina uspješna bila ona koja su bila vezana na poslovne banke te je upozoreno da bi se ovakvim odredbama dozvolilo bankama da „produženom rukom“ plasiraju svoja sredstva, a čime bi se dezavuirala klasična osiguravajuća društva i dovelo u pitanje npr. položaj Croatia Osiguranja d.d., kao jedine osiguravajuće kuće koja se ne naslanja na poslovnu banku. S tim u vezi, ukazano je i na pitanje nadležnosti, odnosno nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), odnosno Hrvatske narodne banke (HNB). Izneseno je mišljenje da bi se ovim omogućavanjem unijela u sustav osiguranja pomutnja te da ovakvom liberalizacijom u konačnici postoji određeni rizik za hrvatske građane.

Nakon rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno (8 glasova „ZA“) predložiti Hrvatskome saboru sljedeći zaključak:

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi, mišljenja i stajališta iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.
 
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.