Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu, prvo čitanje, P. Z. br. 273

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 22. sjednici, održanoj 31. siječnja 2018. godine, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. siječnja 2018. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su kako se ovim zakonskim prijedlogom mijenjaju odredbe Zakona o industrijskom dizajnu s ciljem osiguranja pravne sigurnosti na način da se uspostavlja primjereni postupak provjere prvostupanjskih odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u upravnim predmetima za priznanje prava industrijskog vlasništva, te time i priznanje prava industrijskog dizajna.

U raspravi, članovi Odbora podržali su donošenje navedenog Prijedloga zakona. S tim u svezi, podržana su zakonska rješenja kojima se implementira učinkovito rješavanje predmeta iz domene industrijskog vlasništva, kao i osiguranje pravne sigurnosti u predmetima za priznanje prava patenata te ostalih prava industrijskog vlasništva, odnosno - žig, industrijski dizajn, zemljopisne oznake podrijetla, topografije poluvodičkih proizvoda. U tom smislu, zauzet je stav da će donošenje ovog zakonskog prijedloga osigurati pravovremenost, neovisnost pa i hitnost rješavanja upravnih postupaka pred Upravnim sudom. Također, tema rasprave bila je zakonodavni okvir Žalbenih vijeća, kao i zaštita stranaka u postupcima plaćanja sudskih troškova.

Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu jednoglasno je (12 glasova “ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg                            

z a k lj u č k a

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi, uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

doc. dr. sc. Vesna Bedeković