Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2016. godinu i Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2017. godinu

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 32. sjednici, održanoj 23. svibnja 2018. godine, Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2016. godinu i Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2017. godinu, koja je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 13. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15)  dostavilo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, aktima od 19. ožujka 2018. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. O navedenim točkama provedena je objedinjena rasprava.

U raspravi Odbor je raspolagao pisanim mišljenjima Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/17-12/25, Urbroj: 50301-27/12-18-6, Klasa: 022-03/18-15/26, Urbroj: 50301-27/12-18-6) upućenih Hrvatskom saboru aktima od 16. svibnja 2018. godine.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici podnositelja izvješća.

Podnositelj je istaknuo kako Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2016. i 2017. godinu donose pregled provedbe zadaća Nacionalnog vijeća u 2016. i 2017. godini određenih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također, u izvješćima su prikazani i svi organizacijski oblici koje je proteklih godina Nacionalno vijeće razvilo kako bi mogli ispunjavati svoje zadaće, poput Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, područnih vijeća za pojedina znanstvena i umjetnička područja, matičnih odbora i stručnih povjerenstava za rješavanje pojedinih zadaća. 

Nacionalno vijeće je tijekom 2016. godine održalo pet sjednica na kojima se raspravljalo o pitanjima koja su od važnosti za znanstvenu djelatnost te se predlagalo i poticalo donošenje mjera za njezino unapređenje. S ciljem učinkovite organizacije rada članovi Nacionalnog vijeća podijelili su se u tri radne skupine koje detaljnije prate, analiziraju i pripremaju rasprave i aktivnosti u pojedinim područjima. Članovi Nacionalnog vijeća bili su angažirani i izvan sjednica na poslovima vezanim uz pripremu pojedinih materijala za sjednice ili veću efikasnost sjednica, uz rad matičnih odbora, područnih znanstvenih vijeća, prisustvovali su raznim predavanjima, savjetovanjima i drugim događanjima vezanim uz hrvatsku i svjetsku znanost. 

Podnositelj Izvješća o radu za 2017. godinu istaknuo je kako je Nacionalno vijeće obnašajući svoju visoku odgovornost kao stručno tijelo koje brine za kvalitetu i razvitak cjelokupnog hrvatskog sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u 2017. godini ostvarilo intenzivnu aktivnost realizacija koja je tražila povezivanje sa zadaćama iz odgovarajućih strategija kojima je Republika Hrvatska definirala razvoj znanosti, visokog obrazovanja te tehnologije i inovacija. To se posebno odnosi na Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja, Strategiju pametne specijalizacije i Strategiju poticanja inovacija, u kojima je nominirana i konkretna nadležnost i savjetodavna uloga Nacionalnog vijeća. U 2017. godini Nacionalno vijeće održalo je osam sjednica. Također, podnositelj je ukazao na problematiku financiranja sustava znanosti u Republici Hrvatskoj.

Članovi Odbora ocijenili su kako je Nacionalno vijeće u svojstvu stručnog tijela koje se brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava visokog obrazovanja, izvršavalo svoju zakonom određenu zadaću tijela zaduženog za strateško promišljanje sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U tom smislu, ocjenjeno je kako je Nacionalno vijeće u proteklom razdoblju napravilo iskorak u radu, o čemu svjedoče brojne aktivnosti Vijeća primjerice poput donošenja Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja te izrada prijedloga novog Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, što između ostalog potvrđuje kako je Vijeće sudjelovalo, predlagalo zakone i na taj način aktivno pridonosilo podizanju kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Također, s ciljem unaprjeđenja sustava  znanosti i visokog obrazovanja, a s obzirom na sve manji broj maturanata koji upisuje studije u raspravi je istaknuta potreba pojednostavljivanja pokretanja i izvođenja združenih studijskih programa sa stranim visokim učilištima. Isto tako, tema rasprave bila je i problematika financiranja znanstveno-istraživačkog rada, kao i policentričan razvoj sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora jednoglasno je (8 “ZA“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećih zaključaka:

I. PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2016. GODINU

II. PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2017. GODINU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora  određena je  doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora. 

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Vesna Bedeković