Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 238

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2017. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Konačim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. prosinca   2017. godine.

Odbor za poljoprivredu je, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom Prijedlogu zakona kao matično  radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju je predstavnik predlagatelja istaknuo kako se Zakon predlaže radi potpunog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, a u sklopu reformskih zakona za sustav vodnog gospodarstva. Predlaže se dodatno rasterećenje gospodarstva kroz stvaranje pravne osnove za uvođenje korekcijskih koeficijenata za smanjenje naknada za zaštitu voda onim gospodarskim subjektima koji ispuštaju otpadne vode, a izgradili su vlastite uređaje za pročišćavanje otpadnih voda. Istaknuo je i  kako su gubitci vode u vodoopskrbnom sustavu u stalnom porastu i u 2016. iznosili su 49% od ukupno zahvaćene vode.  Usvajanjem  odredbi ovog Zakona stvoriti će se preduvjeti za smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu, za koju aktivnost je u 2018. godini planirano 100 mil. kuna, a ukupni kumulativni iznos je 1,8 milijardi kuna. Uz navedeno usvajanjem zakona spriječiti će se poskupljenje vode krajnjim korisnicima donošenjem Uredbe kojom će Vlada Republike Hrvatske propisati visinu naknade za korištenje voda i odrediti korekcijski koeficijent za umanjenje iznosa naknade za korištenje voda. Provođenjem Zakona povećati će se prihodi jedinicama lokalne samouprave, sa dosadašnjih 5% na 10% od uplaćene naknade za uređenje voda za obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda.

U raspravi su postavljeni upiti o rokovima izrade Akcijskog plana i projektne dokumentacije za poduzimanje aktivnosti kojima će se smanjiti gubitci vode u vodoopskrbnom sustavu i upozoreno na administrativno opterećenje vezano uz obvezu jedinica lokalne samouprave na doznaku naplaćenih iznosa naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda.

 Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno ( 8 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Zajedno sa sljedećim

AMANDMANOM

Na članak 8.

U članku 8. stavku 1. riječ „tjedno“ mijenja se i glasi: „mjesečno“.

Obrazloženje:
Prijedlogom Zakona predlaže se u članku 8. obveza jedinice lokalne samouprave na doznaku naplaćenih iznosa naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda na način i u rokovima uređenim propisom iz članka 76. ovoga Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje voda. S ciljem administrativnog rasterećenja jedinica lokalne samouprave  predlaže se navedeni amandman.

 Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika, Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić