Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o uzgoju domaćih životinja, P.Z.E. br. 399

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 49. sjednici održanoj 20. rujna 2018. godine Prijedlog zakona o uzgoju domaćih životinja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. srpnja 2018. godine.

Predstavnik predlagatelja je kao najznačajniju novinu predloženu Prijedlogom zakona istaknuo jačanje uzgojnih organizacija i udruženja, a koje bi, uz jačanje njihovih kapaciteta trebalo rezultirati i podizanjem konkurentnosti stočarskog sektora. Prijedlogom se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/1012 i dodatno regulira uzgoj i trgovina unutar sektora, kao i vođenje katastra pčelinjih paša.

U raspravi su članovi Odbora upozorili kako Prijedlog zakona propisuje stavljanje izvan snage 29 pravilnika u trenutku stupanja na snagu Zakona, te je postavljen upit o kapacitiranosti Ministarstva poljoprivrede za donošenje novih pravilnika u Prijedlogom zakona propisanom roku. Ne uzimajući u obzir do sada izgubljena matična stada uzgojni potencijal u Republici Hrvatskoj je velik, no potrebno je povećati broj zaposlenika u stručnim službama sektora stočarstva i predvidjeti sredstva za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja. Istaknut je i stav kako bi reorganizacija službi mogla rezultirati preklapanjem nadležnosti i usporavanjem sustava, pa je u tom smislu sektor stočarstva institucionalno potrebno zaštititi i osigurati neovisnost Hrvatskog stočarskog centra.

Odgovarajući na pitanja predstavnik predlagatelja je istaknuo kako je cilj zakona osamostaljivanje stočara i uzgojnih udruženja, a Ministarstvo poljoprivrede i nadalje će nastaviti sa sufinanciranjem uzgojnih organizacija i udruženja i provedbe uzgojnih programa. Reorganizacijom i regionalizacijom sustava poboljšat će se funkcionalnost postojećih službi.

Nakon provedene rasprave Odbor je  većinom glasova (6  glasova „za“ i „2“ glasa „suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje slijedećih

Z A K LJ U Č A K A

1. Prihvaća se Prijedloga zakona o uzgoju domaćih životinja.
2. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti tijekom rasprave o Prijedlogu zakona upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.

       PREDSJEDNIK ODBORA
              Tomislav Panenić